วาติกันออกคำสั่งเรื่องพิธีกรรมสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ในสถานการณ์โควิด-19

** หมายเหตุ - คำสั่งนี้ออกมาเพื่อแนะแนวทางให้กับศาสนจักรคาทอลิกในประเทศที่รัฐบาลสั่งปิดประเทศ งดรวมตัว หรือสำหรับศาสนปกครองที่สั่ง "งดพิธีทางศาสนา" ไปถึงสิ้นเดือนเมษายน อาทิ สเปน, อังกฤษ, สกอตแลนด์, ออสเตรเลีย และเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น (สำหรับประเทศไทย ให้รอประกาศจากทางการอีกครั้ง) 

สมณกระทรวงเพื่อพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ ได้ออกคำสั่ง "แนวทางปฏิบัติ" ให้บรรดาบิช็อปและบาดหลวงคาทอลิกเกี่ยวกับพิธีสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งรัฐบาลหลายประเทศสั่งห้ามไม่ให้มีการรวมตัวของประชาชน รวมทั้งงดจัดพิธีทางศาสนาเพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
เอกสารนี้ลงนามโดย คาร์ดินัลโรเบิร์ต ซาร่าห์ ประธานสมณกระทรวงเพื่อพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ เนื้อหาภายในเป็น "การให้คำแนะนำ" แก่ศาสนจักคาทอลิกในประเทศที่กำลังประสบปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ รัฐบาลสั่งปิดประเทศหรืองดพิธีทางศาสนา รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

1) วันสมโภชปาสกา (อีสเตอร์) เลื่อนไม่ได้ เพราะนี่คือหัวใจสำคัญของปีพิธีกรรม ตรีวารปาสกา หรือ Easter Triduum ใช้เวลา 3 วัน (เริ่มค่ำวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ไปจนถึงอาทิตย์ปาสกา) เทศกาลปาสกาเริ่มต้นที่เทศกาลมหาพรตและไปสิ้นสุดที่วันสมโภชพระจิต ดังนั้น วันสมโภชนี้จะเลื่อนไปจัดช่วงอื่นของปีไม่ได้เด็ดขาด

2) มิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ สามารถเลื่อนได้ (เพราะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งแบบเป็นทางการของตรีวารปาสกา) ทั้งนี้ ให้อำนาจบิช็อปในศาสนปกครองนั้นเป็นผู้ตัดสินว่าจะเลื่อนหรือไม่

3) มิสซาระลึกถึงการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซู ในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ควรจัดในอาสนวิหารหรือวัดคาทอลิกแม้จะไม่มีคริสตชนมาร่วมก็ตาม ส่วนการล้างเท้าสามารถยกเว้นได้ในกรณีที่ไม่มีคริสตชนมาร่วมพิธี ส่วนการเชิญศีลมหาสนิทหลังมิสซาก็ยกเว้นได้ แต่ขอให้อัญเชิญศีลมหาสนิทไปประทับที่ตู้ศีล

4) พิธีนมัสการไม้กางเขน ในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ควรจัดในอาสนวิหารหรือวัดคาทอลิกแม้จะไม่มีคริสตชนมาร่วมก็ตาม พิธีนี้ขอให้ภาวนาเป็นพิเศษเพื่อผู้ป่วย ผู้เสียชีวิต ผู้สูญเสีย และผู้ถูกทอดทิ้ง

5) วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีตื่นเฝ้าปาสกา) เลื่อนไม่ได้ แม้จะไม่มีคริสตชนมาร่วมก็ตาม แต่พิธีเสกไฟและการแห่จากจุดที่เสกไฟมายังพระแท่น สามารถยกเว้นได้ แต่ต้องจุดเทียนปาสกาไว้ตลอด และต้องตามด้วยการประกาศสมโภชปาสกา

สำหรับการแสดงออกถึงความศรัทธาที่ทำเป็นประเพณีในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ เช่น การแห่รูปพระเยซูทรงรับการทรมาน ซึ่งจัดในหลายประเทศ ก็สามารถเลื่อนไปจัดในวันที่ 14 หรือ 15 กันยายน 2020 ซึ่ง 14 กันยายนเป็นวันฉลองเทิดทูนไม้กางเขน

เอกสารดังกล่าวยังระบุด้วยว่า คริสตชนควรจะได้รับการแจ้งถึงเวลาที่จะจัดพิธีเหล่านี้ เพื่อที่พวกเขาจะได้เตรียมจิตใจอยู่ที่บ้าน และติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทางอินเตอร์เน็ทหรือโทรทัศน์

Comments