โป๊ปถวายมิสซาเปิดซินน็อต ขอร้องสังฆราชฟังคนอื่นด้วยความจริงใจและไร้อคติ

ช่วงสายวันพุธที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเปิดการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก (ซินน็อต) ภายใต้หัวข้อ "เยาวชน ความเชื่อ และความสามารถในการตระหนักถึงกระแสเรียก" ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การประชุมนี้ จะใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์ หรือพูดง่ายๆ คือแทบทั้งเดือนตุลาคม 2018 

การประชุมสมัชชาครั้งนี้ มีพระสังฆราชและสงฆ์คาทอลิกมาร่วม 267 คน, ฆราวาสคาทอลิกที่ได้รับเชิญ 72 คน และมีผู้แทนจากศาสนาคริสต์นิกายอื่นๆ มาร่วมอีก 8 คน แต่ที่พิเศษสุดและอยู่ในความสนใจของทุกคนคือ "สองพระสังฆราชคาทอลิกจากจีน" ได้แก่ พระสังฆราช โจเซฟ กัว จินไฉ่ (Guo Jincai) และ พระสังฆราช จอห์น แบ๊พติสต์ หยาง เสี่ยว ถิง (Yang Xiao-ting) ที่มาร่วมงาน นับเป็นพระสังฆราชคาทอลิกจากจีนกลุ่มแรกที่มาร่วมประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก นับตั้งแต่เริ่มมีการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก ตั้งแต่ปี 1967 เลยทีเดียว (ทั้งสองมาร่วมงานได้เพราะข้อตกลงร่วมกันระหว่างวาติกันกับรัฐบาลจีน ในเรื่องการแต่งตั้งพระสังฆราชคาทอลิก)

พระสันตะปาปาใช้เวลาเทศน์ในมิสซานี้ประมาณ 10 นาที ใจความสำคัญของบทเทศน์ พระสันตะปาปาทรงขอร้องบรรดาพระสังฆราชให้รู้จักฟังคนอื่นด้วยความจริงใจ แบบปราศจากอคติและเงื่อนไข เพราะพระสังฆราชควรแสวงหาการเป็นหนึ่งเดียวกันในสถานการณ์อันหลากหลายท่ามกลางประชากรของพระเจ้า หน้าที่แบบนี้จะช่วยปกป้องตัวพระสังฆราชจากการล่อลวงของมายาคติที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งมันไม่เคยสัมผัสกับสภาพความเป็นจริงของสัตบุรุษเลย

ในส่วนของเนื้อหาการประชุม Pope Report จะนำเสนอเป็นระยะๆ เพราะการประชุมใช้เวลานานเกือบหนึ่งเดือน เนื้อหาหลักๆ จะออกมาในช่วงท้ายๆ ของการประชุม