โป๊ปฟรังซิส - ให้เรานั่งเงียบๆ 5-10 นาที ไตร่ตรองสิ่งต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเชิญชวนคาทอลิก นั่งเงียบๆ 5-10 นาที โดยไม่เปิดวิทยุหรือโทรทัศน์ ไตร่ตรองถึงสิ่งต่างๆ ในชีวิต เพื่อจะได้ค้นพบความงดงามในความรักของพระเจ้า 

  • พระวรสารและบทอ่านในวันนี้ กล่าวถึง "อับราฮัม" บิดาของผู้มีความเชื่อในพระเจ้า นี่จึงเป็นโอกาสอันดีให้เราไตร่ตรองถึงรากเหง้าและประวัติของเราเอง

ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากหนังสือปฐมกาล เป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าประทานพันธสัญญาให้กับอับราฮัมว่าเขาจะเป็นบิดาของชนชาติจำนวนมาก ส่วนพระวรสารวันนี้ ชาวยิวถามพระเยซูว่า พระองค์ยิ่งใหญ่กว่าอับราฮัมหรือ แต่พระเยซูตรัสตอบว่า "เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ก่อนอับราฮัมจะเกิด เราเป็น"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- อับราฮัมถูกพระเจ้าลองใจ เขามีลูก พระเจ้าก็ลองใจเขาให้ถวายลูกเป็นเครื่องบูชา อับราฮัมก็เชื่อฟัง นี่คือบิดาของพวกเรา อับราฮัมก้าวไปข้างหน้า พระเยซูตรัสกับชาวยิวเหล่านั้นว่า 'อับราฮัมบิดาของท่านได้ยินดีที่จะเห็นวันของเรา เขาเห็นพระองค์ในพันธสัญญา ... สำหรับพวกเราลูกหลานของอับราฮัม มันเป็นการดีที่จะคิดถึงบิดาผู้ที่จากไป และเรายังระลึกถึงสิ่งดีงามเกี่ยวกับท่านและคิดเสมอว่า 'ท่านเป็นบิดาผู้ยิ่งใหญ่'

- ระหว่างอับราฮัมและเรา มันยังมีอีกเรื่องหนึ่ง นั่นคือเรื่องของพระบิดาเจ้าสวรรค์และพระเยซู นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมพระเยซูตรัสกับฟาริสีว่า 'อับราฮัมบิดาของท่านได้ยินดีที่จะเห็นวันของเรา เขาได้เห็นและยินดีแล้ว' นี่คือสิ่งที่พระศาสนจักรเชิญชวนเราให้ไตร่ตรองในวันนี้ พระศาสนจักรกำลังเชิญชวนเราให้มองไปยังรากเหง้านั่นคือพระบิดาผู้ทรงสร้างมนุษย์ ผู้สร้างดวงดาวเป็นท้องฟ้าและเม็ดทรายเต็มชายหาด

- พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อกับเราเสมอ ดังนั้น เราควรจะหยุดเงียบเพื่อที่จะกลับไปแสวงหาความงดงามแห่งความรักของพระเจ้า แม้เราจะอยู่ท่ามกลางความยากลำบากของชีวิตก็ตาม ดังนั้น วันนี้ พ่ออยากเชิญชวนเราทุกคน นั่งเงียบๆ แบบไม่เปิดวิทยุหรือโทรทัศน์ซัก 5-10 นาที เพื่อไตร่ตรองถึงเรื่องราวของเรา ไตร่ตรองถึงพระพระและปัญหาต่างๆ ไตร่ตรองถึงพระหรรษทานและบาป และดูว่า พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อต่อพันธสัญญาของพระองค์อย่างไร พ่อมั่นใจว่า ท่ามกลางสิ่งต่างๆ ในชีวิต เรามีสิ่งเลวร้ายอยู่แล้ว แต่ถ้าเราค้นพบความงดงามแห่งความรักของพระเจ้า ของพระเมตตา และความหวัง พ่อมั่นใจว่าเราจะพบความชื่นชมยินดีในชีวิตอย่างแน่นอน