โป๊ปฟรังซิส - เราต้องละทิ้งความสว่างจอมปลอม ซึ่งก็คือการสนใจแต่ตัวเอง

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน เราต้องละทิ้งความสว่างจอมปลอม ซึ่งก็คือการสนใจแต่ตัวเอง แล้วหันหน้าไปหาความสว่างที่แท้จริงนั่นคือพระเยซูคริสต์ 

  • ทรงชี้ ตัวเราไม่ต่างจากชายตาบอดในพระวรสารวันนี้ เราตาบอดเพราะเราไม่ตระหนักว่าพระเยซูคือแสงสว่างของโลก 

ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันนี้ เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงรักษาคนตาบอดให้มองเห็นอีกครั้ง

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- อัศจรรย์ที่พระเยซูทรงทำในวันนี้ พระเยซูทรงเผยแสดงว่า พระองค์คือแสงสว่างของโลก เราแต่ละคนคือคนตาบอด เราถูกสร้างมาให้รู้จักพระเจ้า แต่เป็นเพราะบาป เราจึงเป็นเหมือนคนตาบอด เราต้องการแสงสว่างอีกครั้ง นั่นคือแสงแห่งความเชื่อที่พระเจ้าจะประทานให้เราแต่ละคน

- ในความเป็นจริงแล้ว ชายตาบอดในพระวรสารกลับมามองเห็นอีกครั้งก็ด้วยการเปิดตนเองต่อธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า ชายคนนี้คือตัวแทนของเราในเวลาที่เราไม่ตระหนักว่าพระเยซูคือแสงสว่างของโลก เราเป็นแบบนี้เวลาที่เราชอบมองสิ่งอื่นมากกว่าหรือเราชอบเงอะงะอยู่ในความมืด พวกเราก็เช่นกัน เราได้รับการเห็นแจ้งอีกครั้งในพระคริสตเจ้าผ่านทางศีลล้างบาป พวกเราถูกเรียกมาเพื่อปฏิบัติตนให้เป็นเหมือนบุตรของความสว่าง

- มันมีคำถามว่า 'หมายความว่าอย่างไรกับการมีความสว่างเที่ยงแท้และการเดินอยู่ในความสว่าง' คำตอบก็คือ มันคือการละทิ้งความสว่างจอมปลอม ความสว่างแบบผิดๆ คือการสนใจแต่ตัวเองนั่นแหละ ถ้าเราประเมินคนอื่นและสิ่งต่างๆ อยู่บนวิธีการของผลกำไร ความพึงพอใจของเรา ตัวเราเองจะไม่สามารถจริงใจและซื่อสัตย์ เราจะจมอยู่กับความสว่างผิดๆ ต่อไป