โป๊ปฟรังซิส - เรารู้ว่าพระเยซูเป็นใคร แต่บางครั้งเราไม่ตระหนักว่าพระองค์คือพระผู้ช่วยให้รอด

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน เรารู้ว่าพระเยซูเป็นใคร แต่บางครั้งเราไม่ตระหนักเองว่าพระองค์คือพระผู้ช่วยให้รอด 

  • ทรงสอน ในตัวผู้ตกทุกข์ได้ยาก เราจะได้พบกับพระพักตร์ของพระเยซู 

  • ทรงเชิญทุกคน "ปรบมือให้กับคนที่เป็นพ่อ" โอกาสที่วันพรุ่งนี้เป็นวันสมโภชนักบุญโยเซฟ
ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันนี้ เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงสนทนากับหญิงชาวสะมาเรียที่บ่อน้ำ

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- แม้หญิงคนนั้นจะเป็นชาวสะมาเรียซึ่งถูกชาวยิวมองว่าเป็นคนบาป แต่เมื่อพระเยซูตรัสกับเธอเกี่ยวกับความเชื่อที่แท้จริง เธอก็เปิดตัวเองต้อนรับพระวาจาของพระคริสตเจ้า หญิงชาวสะมาเรียคนนี้ตระหนักว่าพระเยซูคือประกาศกและหยั่งรู้ว่าพระองค์อาจจะเป็นพระเมสสิยาห์ พระเยซูจึงตรัสกับเธอไปตรงๆ ว่า พระองค์นี่แหละคือพระเมสสิยาห์ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นน้อยมากในพระวรสารเลยก็ว่าได้ (การที่พระเยซูทรงกล่าวแบบนี้กับคนที่ไม่ใช่ศิษย์ของพระองค์)

- พระวรสารวันนี้เพื่อเราทุกคน พระเยซูตรัสกับเราเหมือนกับที่ตรัสกับหญิงชาวสะมาเรีย กล่าวคือ เรารู้จักพระเยซูแล้วว่าพระองค์เป็นใคร แต่บางทีเราไม่ได้พบกับพระองค์แบบส่วนตัว บางครั้งเราจึงไม่ตระหนักว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด

- พี่น้องที่รัก น้ำที่ให้ชีวิตนิรันดรได้ไหลรินมาสู่หัวใจของเราในวันที่เราได้รับศีลล้างบาป พระเจ้าทรงแปรเปลี่ยนเราและเติมเต็มเราด้วยพระหรรษทานของพระองค์ อย่างไรก็ตาม บางครั้ง เราหลงลืมพระหรรษทานของศีลล้างบาปและดูแลสิ่งนี้แบบแทบจะเป็นเหมือนข้อมูลส่วนตัวเท่านั้น เมื่อสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นกับเรา เราไปมองหาบ่อน้ำที่มีน้ำให้ดื่มแต่มันไม่สามารถดับกระหายของเรา

- เทศกาลมหาพรตเป็นโอกาสอันดีสำหรับเราที่จะเข้ามาใกล้ชิดพระเยซู เข้ามาพบกับพระองค์ในการภาวนาแบบหัวใจคุยกับหัวใจ เข้ามาเห็นพระพักตร์ของพระองค์ในใบหน้าของพี่น้องที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก บนหนทางนี้ เราจะได้รื้อฟื้นพระหรรษทานของศีลล้างบาป เราจะได้ดับความกระหายของเราที่แท่นพระวาจาของพระเจ้าและพระจิต และอาศัยสิ่งเหล่านี้ เราจะได้ค้นพบความชื่นชมยินดีอีกครั้ง ความชื่นชมยินดีของการเป็นนักหัตถกรรมของการคืนดีและเป็นเครื่องมือแห่งสันติในชีวิตแต่ละวัน

หลังการภาวนาจบลง พระสันตะปาปาทรงเชิญชวนทุกคนปรบมือเป็นกำลังใจให้กับ "คนที่เป็นพ่อ" โอกาสที่วันพรุ่งนึ้ เป็นวันสมโภชนักบุญโยเซฟด้วย