โป๊ปฟรังซิส - กฎของการกลับใจคือจงหลีกหนีความชั่วและเรียนรู้ที่จะทำความดี

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ กฎของการกลับใจคือจงหลีกหนีความชั่วและเรียนรู้ที่จะทำความดี 

  • ทรงชี้ การกลับใจไม่ได้เกิดจากนางฟ้าที่เปลี่ยนเราด้วยเวทมนตร์ แต่มันคือการเดินทางของการหลีกเลี่ยงความชั่วและการเรียนรู้ที่จะทำความดี 
ช่วงเช้าวันอังคารที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากหนังสือประกาศกอิสยาห์ ใจความว่า "จงเลิกทำความชั่ว จงเรียนรู้ที่จะทำความดี" ส่วนพระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงสอนบรรดาศิษย์ว่า "ถ้าธรรมาจารย์และฟาริสีสั่งสอน จงปฏิบัติตามที่เขาสอน แต่อย่าปฏิบัติตามพฤติกรรมของเขา"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- ทุกวัน เราแต่ละคนทำเรื่องน่าเกลียดด้วยกันทั้งนั้น พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า 'แม้แต่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดยังทำบาปเจ็ดครั้งต่อวัน' แต่ปัญหาคือเราอย่าจมอยู่กับนิสัยของการดำเนินชีวิตในสิ่งน่าเกลียดเหล่านี้ จงหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ที่เป็นพิษต่อจิตวิญญาณ

- มันไม่ง่ายที่จะทำความดี แต่พระเจ้าทรงสอนว่า เราต้องเรียนรู้อยู่เสมอที่จะทำความดี เราต้องเรียนรู้เหมือนเด็กๆ เรียนรู้ไปตลอดบนหนทางของชีวิตคริสตชน เราต้องเรียนรู้ที่จะทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน จงหลีกเลี่ยงความชั่วและเรียนรู้ที่จะทำความดี นี่คือกฎของการกลับใจ เพราะการกลับใจไม่ได้เกิดจากนางฟ้าที่เปลี่ยนเราด้วยเวทมนตร์ ไม่เลย! การกลับใจคือการเดินทาง มันคือการเดินทางของการหลีกเลี่ยงและการเรียนรู้

- เราต้องเรียนรู้ที่จะทำความดีด้วยสิ่งที่จับต้องได้ ไม่ใช่ด้วยคำพูด ด้วยเหตุนี้เอง พระเยซูจึงตรัสในพระวรสารวันนี้ (จงปฏิบัติตามที่เขาสอน แต่อย่าปฏิบัติตามพฤติกรรมของเขา) เพราะคนพวกนี้พูด แต่ไม่ทำตามที่ตัวเองสอน พวกเขาไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่จับต้องได้ ถ้าปราศจากสิ่งที่เป็นรูปธรรม มันก็ไม่มีการกลับใจ

- ดังนั้น การก้าวเดินตลอดเทศกาลมหาพรตนี้ เราต้องเรียนรู้ที่จะหลีกหนีความชั่ว แต่จงเรียนรู้ที่จะทำความดี จงลุกขึ้นและก้าวเดินไปกับพระองค์ และเมื่อนั้น บาปของเราจะได้รับการอภัย