โป๊ปฟรังซิส: พระเยซูประจักษ์พระวรกายเพื่อให้รู้ว่าจุดหมายของการแบกกางเขนคือที่ไหน

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ พระเยซูประจักษ์พระวรกายบนเขาทาบอร์ เพื่อแสดงให้ศิษย์รู้ว่าจุดหมายปลายทางของการแบกไม้กางเขนคือที่ไหน 

  • ทรงยืนยัน ใครที่ตายกับพระคริสตเจ้า ก็จะกลับเป็นขึ้นมาอีกครั้ง เพราะไม้กางเขนคือประตูสู่การกลับคืนชีพจากความตาย 

  • ทรงสอน ไม้กางเขนไม่ใช่เครื่องประดับ แต่เป็นสิ่งที่เตือนเราถึงความรักที่พระเยซูมีต่อเรา
ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงประจักษ์พระวรกายบนภูเขาต่อหน้าศิษย์ 3 คน

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- การประจักษ์พระวรกายบนภูเขาทาบอร์ พระเยซูทรงปรารถนาที่จะแสดงถึงพระสิริรุ่งโรจน์ต่อบรรดาศิษย์ ไม่ใช่เพื่อรั้งพวกเขาจากการเดินผ่านกางเขน แต่เพื่อแสดงให้เขาเห็นว่าเมื่อแบกกางเขนแล้ว จุดหมายปลายทางคือที่ไหน ใครที่ตายกับพระคริสตเจ้า ก็จะกลับเป็นขึ้นมาอีกครั้ง ใครที่ต่อสู้ไปกับพระองค์ ก็จะได้รับชัยชนะ เพราะไม้กางเขนคือประตูสู่การกลับคืนชีพจากความตาย

- ไม้กางเขนคือสิ่งที่เรียกร้องเราอย่างสม่ำเสมอให้เข้มแข็งในชีวิต ไม้กางเขนคริสตชนไม่ใช่สิ่งที่แขวนไว้ในบ้าน เพื่อรวมห้องต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ ไม้กางเขนไม่ใช่เครื่องประดับ แต่เป็นสิ่งที่เรียกร้องความรักต่อพระเยซูผู้ทรงสละพระองค์เอง เพื่อช่วยมนุษยชาติจากบาปและความชั่ว

- ในเทศกาลมหาพรตนี้ ขอให้เราไตร่ตรองอย่างอุทิศตนต่อภาพพระเจ้าผู้ทรงถูกตรึง เพราะนี่คือเครื่องหมายของความเชื่อตามแบบฉบับคริสตชน นี่คือเครื่องหมายของพระเยซูผู้ทรงสิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพเพื่อเรา ขอให้เราทำให้เกิดความมั่นใจว่า ไม้กางเขนเป็นเครื่องหมายของการก้าวเดินของเราในเทศกาลมหาพรต เพื่อที่เราจะได้เข้าใจความร้ายแรงของบาปและเข้าใจคุณค่าของการเสียสละที่พระผู้ไถ่ทรงช่วยเรามากยิ่ง ๆ ขึ้น