โป๊ปฟรังซิส - มหาพรตเป็นช่วงเวลาให้ชีวิตฝ่ายจิตของเราได้หายใจอีกครั้ง

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน มหาพรตเป็นช่วงเวลาให้ชีวิตฝ่ายจิตของเราได้หายใจอีกครั้ง 

  • และเป็นช่วงเวลาให้เราปฏิเสธการอดอาหารเพื่อให้ตัวเองดูดี ปฏิเสธคำพูดที่ไร้ราคา 

  • นอกจากนี้ เป็นช่วงเวลาให้เราเปิดหัวใจ เพื่อรับลมหายใจของพระเจ้าที่เป่ามาที่เราแต่ละคน นี่คือลมหายใจที่สามารถเปลี่ยนผงธุลีดินให้เป็นมนุษย์

ช่วงบ่ายวันพุธที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาวันพุธรับเถ้า ภายในมหาวิหารซานตา ซาบีน่า กรุงโรม มิสซานี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า

- เครื่องหมายของการรับเถ้า เตือนใจเราว่า พระเจ้าทรงเป่าลมหายใจมายังเราแต่ละคน ลมหายใจที่เป็นชีวิตของพระเจ้าช่วยเราจากภาวะหายใจไม่ออก ซึ่งทำให้ความเชื่อของเราสิ้นหวังและทำให้ความเมตตาของเราอ่อนแอ

- เทศกาลมหาพรตคือช่วงเวลาที่เราจะปฏิเสธภาวะหายใจไม่ออกของชีวิตฝ่ายจิต อันเกิดจากความไม่สนใจต่อความทุกข์ของคนอื่น มหาพรตเป็นช่วงเวลาให้เราปฏิเสธมลพิษของคำพูดที่ว่างเปล่าและไร้ค่า มหาพรตเป็นช่วงเวลาให้เราปฏิเสธการทำบุญเพื่อทำให้เราเกิดความพอใจ และเป็่นช่วงเวลาให้เราปฏิเสธการอดอาหารเพื่อให้เราดูดี

- มหาพรตยังเป็นช่วงเวลาให้เราจดจำ และไตร่ตรองเพื่อถามตัวเองว่า เราจะเป็นอย่างไร ถ้าพระเจ้าทรงปิดประตูใส่เรา ... ดังนั้น มหาพรตเป็นช่วงเวลาให้เราเริ่มต้นหายใจอีกครั้ง นี่เป็นช่วงเวลาที่จะเปิดหัวใจของเราเพื่อลมหายใจของพระเจ้าผู้ทรงสามารถที่จะเปลี่ยนผงธุลีดินให้เป็นมนุษย์"