โป๊ปฟรังซิส - คริสตชนต้องถามตัวเองว่าเราให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางชีวิตหรือเปล่า

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงตั้งคำถาม คริสตชนให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางของชีวิตหรือเปล่า 

  • การให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางของชีวิต เรามีหน้าที่ 3 อย่างต้องทำ 

  • หนึ่ง เราต้องสนใจที่จะรู้จักพระองค์แบบจริงจัง ไม่ใช่สนใจการนินทาคนอื่นหรือมัวแต่สอดส่องชีวิตชาวบ้านว่าเป็นแบบไหน 

  • สอง ต้องภาวนา แต่ไม่ใช่ภาวนาแบบพวกนกแก้วที่ท่องจำ เพราะสิ่งนี้ไม่ถูกต้อง 

  • สาม เราต้องติดตามพระเยซูผ่านการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยนี่เป็นมิสซาเช้าครั้งแรกของปี 2017 หลังจากหยุดพักตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมา พระวรสารวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงเรียกศิษย์กลุ่มแรกให้มาติดตามพระองค์

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- พระเยซูทรงเผยแสดงพระองค์เอง และเราได้รับการเชิญให้มารู้จักกับพระองค์ ยอมรับพระองค์ในชีวิตของเราและในสถานการณ์ต่างๆ ของชีวิต ส่วนเรื่องนักบุญหรือการประจักษ์ต่างๆ นั้นก็สำคัญ แต่ถ้าปราศจากพระเยซู สิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเลย ดังนั้น เราต้องถามตัวเองว่า 'พระเยซูทรงเป็นศูนย์กลางของชีวิตเราหรือเปล่า ความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูเป็นอย่างไรบ้าง' เรามีงานต้องทำ 3 ข้อต้องทำ เพราะการจะสามารถทำให้พระเยซูเป็นศูนย์กลาง เราต้องมั่นใจว่า เรารู้จักพระองค์และยอมรับพระองค์

- ในสมัยของพระเยซู หลายคนไม่ยอมรับพระองค์ อาทิ บรรดาหัวหน้าสมณะ พวกซัดดูซี ฟาริสี และพวกธรรมาจารย์ ยิ่งกว่านั้น คนเหล่านี้เบียดเบียนพระเยซูและฆ่าพระองค์ เราก็เช่นกัน เราต้องถามตัวเองว่า 'เราสนใจที่จะรู้จักพระเยซูจริงหรือเปล่า หรือบางที เราสนใจแค่ดูละครน้ำเน่า สนใจการนินทาคนอื่น เดินตามความมักใหญ่ใฝ่สูงของเรา หรือมัวแต่สอดรู้สอดเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของคนอื่น'

- การจะรู้จักพระเยซู เราทำได้ผ่านทางการภาวนา การวอนขอพระจิต และอ่านพระวรสารซึ่งเราควรจะพกติดตัวทุกวันและอ่านข้อความในนั้นทุกวัน นี่เป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เรารู้จักพระเยซู จากนั้น พระจิตจะทำงาน พระผู้ทรงทำให้เมล็ดพันธุ์เจริญเติบโตก็คือพระจิตนี่เอง

- พูดถึงการภาวนา นี่คือหน้าที่ต่อมาที่เราต้องทำ เราไม่ได้ภาวนาเพื่อวอนขอหรือขอบคุณพระองค์เท่านั้น แต่เราภาวนาแบบเงียบๆ เพื่อสรรเสริญเทิดทูนพระองค์ แต่หลายครั้ง เราสวดเหมือนนกแก้ว สิ่งนี้ไม่ถูกต้อง เพราะการภาวนาคือการเทิดทูน นี่คือแนวทางในการสรรเสริญพระบิดา พระบุตร และพระจิต เราอาจสวดแบบสั้นๆ เงียบๆ ต่อหน้าพระเจ้าก็ได้ เพราะนี่คือแนวทางในการสรรเสริญพระเยซูเช่นกัน

- ส่วนหน้าที่สุดท้ายคือการติดตามพระเยซู เราได้ยินได้ฟังไปแล้วจากพระวรสารที่พระเยซูทรงเรียกศิษย์กลุ่มแรกให้มาติดตามพระองค์ การแสดงออกของศิษย์กลุ่มแรกคือการให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเขา ชีวิตคริสตชนคือความเรียบง่าย แต่เราต้องการพระหรรษทานของพระจิตเพื่อจะได้ทำให้เราตื่นตัวต่อการปรารถนาจะรู้จักพระเยซู สรรเสริญพระองค์ และติดตามพระองค์