โป๊ปฟรังซิส - พระศาสนจักรที่ไม่มีมรณสักขีคือพระศาสนจักรที่ไม่มีพระเยซู

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ พระศาสนจักรที่ไม่มีมรณสักขีคือพระศาสนจักรที่ไม่มีพระเยซู 

  • ทรงชี้ ยุคนี้ เรามีมรณสักขีมากกว่าพระศาสนจักรยุคแรกเริ่มด้วยซ้ำ เพราะการเบียดเบียนมีอยู่ทั่วทุกมุมโลก 
ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฮีบรู ท่านกล่าวถึงประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับประชากรของพระเจ้า ซึ่งถูกเบียดเบียนข่มเหงและเข่นฆ่า แต่พวกเขาทั้งหมดก็ยึดมั่นความเชื่อในพระเจ้าจนวาระสุดท้ายของชีวิต

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- บทอ่านวันนี้พูดเกี่ยวกับความทรงจำ นี่คือความทรงจำแห่งการเชื่อฟังพระเจ้า ความทรงจำแบบนี้เริ่มด้วยอับราฮัมผู้ซึ่งนบนอบต่อพระเจ้าอย่างถึงที่สุด ท่านออกจากบ้านเกิดของตนโดยไม่รู้ว่าพระเจ้าจะพาไปยังที่ใด หรือจะเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในบทอ่านวันนี้ทั้ง บารัค, แซมซั่น และเดวิด พวกเขาเหล่านี้นบนอบต่อพระเจ้าและทำสิ่งดีในประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอล

- นอกจากนี้ ยังมีคนกลุ่มที่สามที่เราต้องระลึกถึง พวกเขาคือมรณสักขีผู้ซึ่งทนทุกข์และสละชีวิตของตนเหมือนที่พระเยซูทรงทำ พวกเขาถูกเอาหินทุ่มใส่ ถูกทรมาน และถูกดาบแทงตาย ในความเป็นจริงแล้ว พระศาสนจักรคือประชากรของพระเจ้าที่เป็นคนบาป แต่ประชากรเหล่านี้นบนอบเชื่อฟังพระเจ้าและทำตนเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสต์และเป็นมรณสักขียืนยันถึงพระองค์

- มรณสักขีเหล่านี้คือคนที่นำพาพระศาสนจักรก้าวไปข้างหน้า พวกเขาคือคนที่สนับสนุนพระศาสนจักรทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทุกวันนี้ เรามีมรณสักขีมากกว่าพระศาสนจักรยุคแรกเริ่มด้วยซ้ำ แต่สื่อต่างๆ ไม่ยอมพูดถึงมรณสักขีเหล่านี้เพราะพวกเขาไม่น่าสนใจ อย่างไรก็ตาม คริสตชนหลายคนในทุกวันนี้คือผู้เปี่ยมด้วยพระพร เพราะพวกเขาถูกเบียดเบียนข่มเหง ถูกเหยียดหยาม และถูกขังคุก เพียงเพราะประกาศความเชื่อในพระเยซูคริสต์! สิ่งนี้คือชัยชนะของพระศาสนจักร พูดถึงเรื่องนี้ พ่อไม่สามารถลืมการแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อของพระสงฆ์และซิสเตอร์ในอาสนวิหารของกรุงติราน่า ประเทศอัลบาเนีย ปีแล้วปีเล่าที่พวกเขาถูกคุมขัง ถูกใช้แรงงานทาส และถูกเหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แต่พวกเขาก็ยังยืนหยัดต่อความเชื่อในพระเจ้า

- พ่อกล้าพูดเลยว่า พระศาสนจักรที่ไม่มีมรณสักขีคือพระศาสนจักรที่ไม่มีพระเยซู พ่อจึงอยากเชิญเราทุกคนภาวนาเพื่อมรณสักขีของเราซึ่งกำลังทนทุกข์อย่างมาก ภาวนาเพื่อพระศาสนจักรต่างๆ ที่ไม่ได้รับอิสรภาพในการแสดงออกถึงความเชื่อ มีคำกล่าวว่า 'เลือดของคริสตชน เลือดของมรณสักขีคือเมล็ดพันธุ์ของพระศาสนจักร' พวกเขาได้หว่านเมล็ดพันธุ์สำหรับอนาคตเพื่อเรา ดังนั้น มิสซานี้ เราจะถวายเพื่อพวกเขาทุกคน