โป๊ปฟรังซิส - จำนวนนักบวชคาทอลิกลดลงเหมือนเลือดไหลไม่หยุด

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ ความซื่อสัตย์ของนักบวชคาทอลิกกำลังถูกทดสอบ เพราะสถิติจำนวนนักบวชที่ออกมานั้น ลดลงเรื่อยๆ เหมือน "เลือดไหลไม่หยุด" 

  • ทรงสงสัย เกิดอะไรขึ้นกับนักบวชบางคนปฏิญาณตนตลอดชีพไปแล้ว แต่มาขอลาออกจากกระแสเรียก 

  • แต่ก็มีนักบวชบางคนลาออกด้วยเหตุผลที่ยอมรับได้ อาทิ พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ตนไม่มีกระแสเรียกทางนี้ 

  • ทรงเตือน นักบวชต้องไม่ดำเนินชีวิตเป็นทาสของจิตตารมณ์ทางโลก อาทิ เงินและอำนาจ 
ช่วงสายวันเสาร์ที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดานักบวชที่มาร่วมการสัมมนาของสมณกระทรวงเพื่อสถาบันนักบวช ภายใต้หัวข้อ "ความนบนอบและการออกจากหน้าที่" (Fidelity and Abandonment - การสัมมนานี้คือการหารือถึงสาเหตุที่นักบวชขอลาออกจากกระแสเรียกที่ได้รับ)

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า

- ตอนนี้ ความซื่อสัตย์กำลังถูกทดสอบ เพราะสถิติจำนวนนักบวชคาทอลิกที่ออกมานั้น บ่งชี้ว่า เลือดกำลังไหลไม่หยุด สิ่งนี้ทำให้พ่อกังวลเป็นอย่างมาก บางครั้ง นักบวชบางคนขอลาออกด้วยเหตุผลที่ดี กล่าวคือ เพราะหลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว พวกเขาพบว่าตนเองไม่มีกระแสเรียกทางนี้ แต่ก็มีบางคนที่ลาออกหลังจากปฏิญาณตนตลอดชีพไปแล้วหลายปี คำถามของพ่อคือ 'มันเกิดอะไรขึ้น' มันมีปัจจัยหลายอย่างที่กระทบต่อความซื่อสัตย์ต่อกระแสเรียกในยุคของการเปลี่ยนแปลงเช่นทุกวันนี้ ซึ่งไม่เพียงแค่เป็นยุคของเปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่มันยังยากที่จะแบกรักความรับผิดชอบที่เคร่งครัดและจริงจังด้วย

- ปัจจัยพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมไม่ยั่งยืนซึ่งนำไปสู่การดำเนินชีวิตแบบตามสั่ง (à la carte) มันทำให้เราเป็นทาสของแฟชั่นต่างๆ วัฒนธรรมนี้ทำให้เกิดความต้องการที่จะแสวงหาทางออกด้านข้างที่จะผลักความรับผิดชอบไปให้คนอื่น กล่าวคือ วัฒนธรรมนี้ยัดเยียดเราด้วยลัทธิบริโภคนิยม มันทำให้เราหลงลืมความงดงามของชีวิตอันเรียบง่ายและเคร่งครัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรมนี้ยังทำให้เกิดแนวคิดที่ตัดสินทุกสิ่งตามความแบบของตนเอง ซึ่งมันขัดกับคุณค่าของพระวรสาร เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่กฏเกณฑ์ทางเศรษฐกิจเข้ามาแทนที่ศีลธรรม สังคมที่เผด็จการเงินตราและกำไรได้เข้ามานำเสนอมุมมองที่ว่า คนที่ไม่ทำประโยชน์คือคนไร้ค่า

- ในส่วนโลกของเยาวชน พ่อคิดว่าโลกของพวกเขาค่อนข้างซับซ้อน แต่ในเวลาเดียวกัน นี่เป็นโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และท้าทายเป็นอย่างยิ่ง เยาวชนแสวงหาชีวิตฝ่ายจิตที่เที่ยงแท้ แต่พวกเขาสามารถถูกชักนำจากแนวคิดจิตตารมณ์ทางโลก นั่นคือ การแสวงหาความสำเร็จไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีใดก็ตาม การได้เงินมาแบบง่ายๆ และการหาความพึงพอใจแบบง่ายๆ ดังนั้น เราต้องนำความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสารไปมอบให้พวกเขา วัฒนธรรมเหล่านี้ต้องได้รับการประกาศข่าวดี ถ้าหากเราไม่ต้องการให้เยาวชนยอมจำนนต่อสิ่งที่ผิด

- สำหรับสถานการณ์ของคณะนักบวช พ่ออยากเตือนสติพวกท่านเกี่ยวกับสิ่งขัดขวางการเป็นประจักษ์พยานต่อความนบนอบ ได้แก่ โครงสร้างบริหารจัดการที่ซับซ้อน ความแตกแยกภายใน การแสวงหาอำนาจ และวิธีการทางโลกในการบริหารจัดการสถาบัน ... พ่อขอร้องพวกท่านโปรดใส่ใจต่อการดำเนินชีวิตแบบพี่น้องในหมู่คณะ ซึ่งได้รับการบำรุงเลี้ยงผ่านทางการภาวนาร่วมกัน อ่านพระวาจาร่วมกัน และร่วมมิสซาพร้อมกัน