โป๊ปฟรังซิส - อย่าเป็นคริสตชนขี้ขลาดซึ่งกลัวไปทุกเรื่อง

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ อย่าเป็นคริสตชนขี้ขลาดซึ่งกลัวไปทุกเรื่อง จนไม่กล้าก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อทำพันธกิจของพระเจ้า 

  • ทรงสอน ชีวิตคริสตชนต้องระลึกอดีตที่เราเป็น ต้องจดจำปัญหาที่้เกิดและจำว่าพระเจ้าช่วยเราอย่างไร 

  • ต้องมองไปยังอนาคตด้วยความหวังที่ตั้งอยู่บนความเชื่อในพระเจ้า 

  • และอยู่กับปัจจุบันที่บ่อยครั้งมีแต่เรื่องเจ็บปวดและน่าเศร้า แต่เราต้องกล้าเผชิญสิ่งเหล่านี้ด้วยความกล้าและอดทน เผชิญมันไปตรงๆ ไม่ต้องอาย
ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฮีบรู ท่านเตือนใจคริสตชนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตว่า จงระลึกถึงวันในอดีต ส่วนปัจจุบันต้องมีความเพียรในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า และอีกไม่นาน พระเจ้าจะเสด็จมาแล้ว

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- บทอ่านวันนี้ เป็นการเตือนใจเราให้ดำเนินชีวิตคริสตชนด้วยการอ้างอิง 3 สิ่ง ได้แก่ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต สิ่งแรก นี่คือการเชื้อเชิญเราให้ระลึกอดีต เพราะชีวิตคริสตชนไม่ได้เริ่มขึ้นในวันนี้ แต่มันคือความต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ การระลึกถึงคือการจดจำสิ่งต่างๆ กล่าวคือ จดจำสิ่งดีและสิ่งที่ไม่ดี มันคือการนำเรื่องของเราไปอยู่ต่อหน้าสายพระเนตรของพระเจ้าโดยปราศจากการปกปิดหรือหลบซ่อนพระองค์

- พวกท่านจะไม่มีวันเข้าใจชีวิตคริสตชนหรือแม้แต่ชีวิตจิตในแต่ละวัน หากท่านปราศจากความทรงจำ ไม่เพียงแต่จะไม่เข้าใจอย่างเดียว ท่านจะไม่สามารถดำเนินชีวิตคริสตชนหากท่านไร้ความทรงจำที่เกิดขึ้นในอดีต ความทรงจำนี้คือความรอดของพระเจ้าในชีวิตเรา ความทรงจำต่อปัญหาในชีวิต และจดจำว่าพระเจ้าทรงช่วยเราจากปัญหาเหล่านั้นอย่างไร ความทรงจำคือพระหรรษทาน นี่คือพระหรรษทานที่เราต้องวอนขอ คริสตชนคือคนแห่งความทรงจำ

- สิ่งต่อมาที่นักบุญเปาโลบอกเราก็คือเรากำลังเดินอยู่บนหนทางของความคาดหวัง นี่คือความคาดหวังว่าเราจะได้พบกับพระเจ้า การมีความหวังเช่นนี้ เราต้องดำเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อ ความหวังคือการมองไปที่อนาคต ไม่มีใครสามารถดำเนินชีวิตคริสตชนได้หากปราศจากการมองอนาคตด้วยความหวัง ความหวังว่าจะได้พบกับพระเจ้า

- สิ่งที่สาม นักบุญเปาโลเชิญชวนเราให้ดำเนินชีวิตอยู่กับปัจจุบันซึ่งบ่อยครั้งมันเจ็บปวดและน่าเศร้า แต่เราต้องเผชิญสิ่งเหล่านี้ด้วยความกล้าและอดทน เราต้องเผชิญหน้ากับมันแบบตรงๆ ไม่ต้องอาย เราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาป เราเดินไปข้างหน้าด้วยความกล้าและอดทน เราไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ เพราะการอยู่เฉยๆ ไม่ทำให้เราเจริญเติบโต

- นักบุญเปาโลขอร้องเราทุกคนว่า อย่าทำบาปด้วยการโยนความทรงจำ ความหวัง ความกล้าหาญ และความอดทนทิ้งไปจากตัวเอง ถ้าทำแบบนั้นเราคือคนขี้ขลาด บาปประเภทนี้คือการไม่ยอมให้ตัวเองผ่านความกลัวเพื่อก้าวไปข้างหน้า พระเยซูตรัสสอนว่า 'จงอย่ากลัว' พวกคนขี้ขลาดคือคนที่เดินไปข้างหลังเสมอ คนพวกนี้คือคนที่ป้องกันตัวเองมากเกินไปและกลัวทุกสิ่งไปหมด คนพวกนี้จะพูดว่า 'ได้โปรดเถอะ อย่าเสี่ยงเลย' กฏเกณฑ์ของพวกเขาคืออย่าเสี่ยง แต่การทำแบบนี้คือการทำให้เราเป็นอัมพาตขยับไปไหนไม่ได้ มันทำให้เราลืมพระหรรษทานที่เราได้รับ มันลบความทรงจำของเรา มันนำความหวังไปจากเรา เพราะมันไม่ยอมให้เราก้าวไปข้างหน้า

- ดังนั้น ขอพระเจ้าทำให้เราเจริญเติบโตในความทรงจำ ทำให้เราเติบโตในความหวัง ขอพระองค์ประทานความกล้าและอดทนให้เราแต่ละคน เพื่อเราจะได้หลุดพ้นจากการเป็นคนขี้ขลาดซึ่งกลัวไปทุกเรื่อง ดังที่พระเยซูตรัสสอนว่า 'ใครที่ตั้งใจรักษาชีวิตของตนไว้ เขาจะเสียชีวิตนั้นไป'