โป๊ปฟรังซิส - การคืนดีที่แท้จริงระหว่างคริสตชนจะบรรลุผลเมื่อเราตระหนักถึงพระพรที่แต่ละคนได้รับ

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ การคืนดีที่แท้จริงระหว่างคริสตชนจะบรรลุผลเมื่อ เราตระหนักถึงพระพรที่แต่ละคนได้รับและเรียนรู้พระพรนั้นจากคนอื่น ไม่ใช่ให้คนอื่นมาเรียนรู้จากเรา 

  • ทรงแนะ คริสตชนทุกนิกายควรใช้โอกาสจากการพบกันตามวาระต่างๆ ด้วยการภาวนาและรับใช้ผู้ยากไร้และผู้ถูกทอดทิ้งไปด้วยกัน
ช่วงเย็นวันพุธที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการภาวนาคริสตศาสนสัมพันธ์ โอกาสปิดสัปดาห์ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน พิธีนี้จัดในมหาวิหารนักบุญเปาโล นอกกำแพงกรุงโรม ท่ามกลางผู้แทนของพระศาสนจักรต่างๆ ที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง

สำหรับบทเทศน์ประจำพิธีนี้ พระสันตะปาปาตรัสว่า

- นักบุญเปาโลเคยเบียดเบียนคริสตชน แต่แล้ว ท่านก็เปลี่ยนจากการเป็นคนที่เชื่อในความสามารถของตนเองและปฏิบัติตนตามธรรมบัญญัติอย่างเคร่งครัด มาเป็นคนที่กลับใจและศรัทธาต่อความรักของพระเจ้าผู้ทรงมอบพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์ให้กับเรา

- เหมือนกับนักบุญเปาโล เราแต่ละคนได้รับการอภัยโทษและรับความรักจากพระเจ้า เราถูกเรียกให้มาประกาศพระวรสารแห่งการคืนดีผ่านทางวาจา การดำเนินชีวิต และการทำตนเป็นประจักษ์พยานถึงชีวิตที่คืนดีกัน การคืนดีที่แท้จริงระหว่างคริสตชนจะบรรลุผลต่อเมื่อเราตระหนักถึงพระพรที่แต่ละคนมีและเรียนรู้พระพรนั้นจากคนอื่น เราตระหนักและเรียนรู้ด้วยความสุภาพและเชื่อฟัง โดยไม่ต้องให้ใครมาเรียนรู้จากเราก่อน

- โอกาสครบรอบ 500 ปีที่ มาร์ติน ลูเธอร์ ปฏิรูปศาสนาคริสต์ คริสตชนต้องตระหนักถึงสิ่งที่เกิดในอดีตและต้องอย่าให้ตนเองจมปลักอยู่กับเรื่องเหล่านั้น คริสตชนต้องให้พระเจ้าบันดาลให้สิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้น จงเปิดตัวเองให้กับความหวังแล้วเราจะไม่ผิดหวัง

- คริสตชนทุกนิกายควรใช้ประโยชน์ในทุกโอกาสที่พระญาณสอดส่องของพระเจ้านำเรามาพบกัน ในการสวดภาวนาและประกาศความรักของพระเจ้าร่วมกัน รับใช้ร่วมกัน เฉพาะอย่างยิ่ง รับใช้ผู้ที่ยากไร้และถูกทอดทิ้ง

- ในความเป็นจริงแล้ว ความรักคือเครื่องยนต์ขับเคลื่อนงานคริสตศาสนสัมพันธ์ รักแท้ไม่ลบล้างความชอบธรรมที่แตกต่างของพระศาสนจักรต่างๆ แต่จะนำเราคืนดีกันและร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริง