โป๊ปฟรังซิส - เรารับรู้ถึงพันธกิจที่พระมอบให้ในตอนที่เราอยากนำพระวาจาไปประกาศให้คนอื่น

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน เราสามารถรับรู้ถึงพันธกิจที่พระเจ้ามอบให้ ก็ตอนที่เราอยากนำพระวาจา ความรักและความเมตตาของพระเจ้าไปมอบให้กับคนอื่น 

  • ทรงชี้ พระเยซูไม่ได้ประกาศข่าวดีอย่างเดียว แต่ทรงหาเพื่อนร่วมทางที่จะทำพันธกิจแห่งความรอดไปกับพระองค์ เหมือนอย่างเช่นการเรียกศิษย์ให้มาติดตามพระองค์

  • ทรงอวยพร "ตรุษจีน" และทุกชาติที่ใช้ปฏิทินสุริยคติ โอกาสวันขึ้นปีใหม่ด้วยช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงเรียกเปโตร แอนดรูว์ ยาค็อบ และจอห์น ให้มาเป็นศิษย์ติดตามพระองค์

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- พระเยซูทรงออกเทศนาและประกาศเรื่องอาณาจักรสวรรค์เหมือนนักบุญจอห์น แบ๊พติสต์ แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ จอห์น รอให้ประชาชนมาหาท่าน แต่พระเยซูเลือกที่จะออกไปพบประชาชน พระเยซูไม่ได้ประกาศพระวรสารอย่างเดียว แต่ทรงแสวงหาเพื่อนร่วมทางที่จะทำพันธกิจแห่งความรอดไปกับพระองค์

- พระเยซูทรงเลือกชาวประมงผู้เรียบง่าย เปโตร แอนดรูว์ ยาค็อบ และจอห์น ให้มาติดตามพระองค์ พวกเขาตอบสนองเสียงเรียกของพระเยซู ตั้งแต่นั้นมา พวกเขาเปลี่ยนจากการเป็นชาวประมงหาปลามาเป็นชาวประมงหามนุษย์ พวกเราที่เป็นคริสตชนในยุคนี้ก็เช่นกัน เราต้องมีความชื่นชมยินดีของการประกาศและเป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อต่อพระเจ้า เหมือนอย่างที่บุรุษทั้งสี่คนนี้ซึ่งเป็นผู้เรียบง่ายและกล้าหาญที่จะตอบสนองเสียงเรียกของพระเยซู

- การที่เราจะรับรู้ถึงจุดเริ่มต้นของพันธกิจคริสตชนที่พระเจ้ามอบให้นั้น มันเริ่มที่เราปรารถนาที่จะนำพระวาจาของพระเจ้า นำความรักและความเมตตาของพระเยซูไปประกาศในทุกบริบทของชีวิต แม้ตอนนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ถูกต่อต้านก็ตาม กระนั้น ทุกพื้นที่ของชีวิตเราอยู่บนพื้นดินที่หว่านเมล็ดพันธุ์ของพระวรสารซึ่งมันจะผลิดอกออกผลอย่างแน่นอน ดังนั้น ขอเรากล้าเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้าและกล้าที่จะประกาศพระนามของพระองค์

หลังการภาวนาจบลง พระสันตะปาปาทรงเชิญชวนทุกคนร่วมใจภาวนาให้กับงานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ซึ่งจะจัดขึ้นวันพุธที่ 25 มกราคมนี้ ณ มหาวิหารนักบุญเปาโล นอกกำแพงกรุงโรม จากนั้น ทรงอวยพรทุกชาติที่ใช้ปฏิทินสุริยคติ โอกาสวันขึ้นปีใหม่ด้วย