โป๊ปฟรังซิส - อย่าเป็นคริสตชนที่ประณามคนอื่นตลอดเวลา อย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางทุกอย่าง

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน อย่าเป็นคริสตชนที่เอาแต่ประณามคนอื่นตลอดเวลา อย่ายึดแต่ตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง และอย่าสนใจแต่เรื่องของตัวเอง 

  • การทำแบบนี้ไม่ต่างจากพวกธรรมาจารย์ที่เบียดเบียนพระเยซู คนพวกนี้ทำตัวตามธรรมบัญญัติ แต่จิตใจห่างไกลพระเจ้าเหลือเกิน 

  • ทรงย้ำ พระเจ้าไม่จดจำความผิดของเรา เมื่อพระเจ้ายกโทษ พระองค์ก็ลืมแล้วว่าเราทำบาปผิดอะไรต่อพระองค์ 
ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวฮีบรู ท่านสอนว่า "พระเจ้าทรงทำพันธสัญญาใหม่กับเราในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นคนกลาง พันธสัญญาใหม่นี้ดีกว่าพันธสัญญาเดิม เนื่องจากของเดิมมีข้อบกพร่อง บรรพบุรุษตระกูลอิสราเอลและตระกูลยูดาห์ไม่รักษาพันธสัญญาของพระเจ้า เมื่อพระองค์ทรงช่วยเขาออกจากอียิปต์"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- พันธสัญญาใหม่ของพระเจ้าคือการฟื้นฟูจิตใจของเรา พระเจ้าทรงฟื้นฟูทุกสิ่งจากรากลึก ไม่ใช่ฟื้นฟูแค่ภาพลักษณ์ที่ปรากฏ พันธสัญญาใหม่มีแบบฉบับเฉพาะตัว อย่างแรกเลย บทบัญญัติของพระเจ้าไม่ใช่การแสดงออกภายนอกร่างกาย แต่มันคือบทบัญญัติในจิตใจ พระเจ้าทรงเปลี่ยนความคิดของเราใหม่ เช่นเดียวกัน ทรงเปลี่ยนจิตใจ ความรู้สึก การประพฤติตน และการมองสิ่งต่างๆ

- พันธสัญญาใหม่เปลี่ยนแปลงจิตใจของเราและทำให้เราได้เห็นบทบัญญัติของพระเจ้าด้วยหัวใจดวงใหม่และความคิดใหม่ของเรา ลองพิจารณาดูซิ พวกธรรมาจารย์ที่เบียดเบียนพระเยซู คนเหล่านี้ทำทุกอย่างที่บทบัญญัติระบุไว้ แต่ความคิดของพวกเขาอยู่ห่างไกลจากพระเจ้า พวกเขามีความคิดที่ยึดมั่นในตัวเองมากเกินไปและสนใจแต่เรื่องของตัวเอง หัวใจของพวกเขาประณามคนอื่นอยู่เสมอ แต่พันธสัญญาใหม่นี่แหละที่จะเปลี่ยนจิตใจและความคิดของเราจากสิ่งเหล่านี้

- พระเจ้าทรงก้าวไปข้างหน้าและทำให้เรามั่นใจว่า พระองค์จะยกโทษความอยุติธรรมของเราและจะไม่จดจำบาปผิดของเรา อยู่ๆ พ่อก็นึกถึงเรื่องขำๆ เกี่ยวกับพระเจ้าขึ้นมา นั่นคือ 'พระเจ้ามีความจำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ จุดอ่อนของพระเจ้าคือเมื่อยกโทษปุ๊บ พระเจ้าก็ลืมความผิดของเราทันที'

- ตราประทับของพันธสัญญาใหม่คือความซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่พระเจ้าทรงแปรเปลี่ยนเราทั้งความคิดและจิตใจ ดังนั้น พระเจ้าจะเปลี่ยนใจหินของเราให้เป็นใจเนื้อ และแน่นอน เมื่อเราสำนึกผิดและขอโทษพระเจ้า พระองค์จะยกโทษและไม่จดจำความผิดของเราแต่ละคน