โป๊ปฟรังซิส - สิ่งสำคัญสุดของคริสต์มาสคือเราต้องเตรียมจิตใจต้อนรับพระเยซู

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน สิ่งสำคัญประการแรกและสำคัญสุดของคริสต์มาสก็คือเราต้องเตรียมจิตใจต้อนรับพระเยซู 

  • ทรงสอน เราไม่ต้องรออาณาจักรสวรรค์หลังจากเราตาย เพราะเราสัมผัสอาณาจักรสวรรค์ได้ในชีวิตนี้ถ้าเราตอบรับพระเจ้าด้วยความเชื่อและสุภาพถ่อมตน 

  • ทรงย้ำ เงื่อนไขของการเข้าอาณาจักรของพระเจ้าคือเราต้องกลับใจ
ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน วันนี้เป็นอาทิตย์ที่สองในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พระวรสารวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ นักบุญจอห์น แบ๊พติสต์ เทศนาในถิ่นทุรกันดารและกล่าวว่า "จงกลับใจเถิด อาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว" (มธ 3:1-12)

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- นักบุญแม็ทธิวพรรณาว่า จอห์น แบ๊พติสต์ เป็นคนเตรียมทางให้กับพระคริสตเจ้าผู้กำลังจะเสด็จมา นอกจากนี้ อีกคำพูดหนึ่งก็คือ 'อาณาจักรสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้ว' ในความเป็นจริงก็คืออาณาจักรสวรรค์อยู่ท่ามกลางเรา สิ่งนี้แหละคือแก่นสำคัญของพันธกิจคริสตชน

- ว่าแต่ 'สิ่งใดคืออาณาจักรสวรรค์' พวกเรามักจะคิดทันทีว่า มันต้องเป็นเรื่องชีวิตหลังความตายกล่าวคือชีวิตนิรันดร แน่นอน อาณาจักรของพระเจ้าเป็นสิ่งที่อยู่เหนือชีวิตบนโลกนี้ แต่ข่าวดีที่พระเยซูทรงนำมาบอกเราและจอห์น แบ๊พติสต์ ได้เทศนาไว้ ก็คือ เราต้องไม่รออาณาจักรของพระเจ้าในภายภาคหน้า เพราะอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในปัจจุบันและเราสามารถสัมผัสถึงอานุภาพฝ่ายจิตได้แม้แต่ในตอนนี้ พระเจ้าเสด็จมาสร้างอาณาจักรนี้ในประวัติศาสตร์ของเรา ในชีวิตประจำวันของเรา ด้วยความรัก ความชื่นชมยินดี และสันติสุขที่เจริญเติบโตขึ้นในทุกที่ที่ตอบรับด้วยความเชื่อและความสุภาพถ่อมตน เงื่อนไขของการเข้าอาณาจักรของพระเจ้าคือเราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา พูดอีกแบบก็คือ เราต้องกลับใจ

- ดังนั้น การเทศนาของจอห์น แบ๊พติสต์ ที่เชิญชวนเราให้กลับใจและเตรียมทางให้กับพระเจ้าผู้กำลังจะเสด็จมา เพราะพระคริสตเจ้าไม่ได้มาปล้นสิทธิเสรีภาพของเรา แต่พระองค์มาเพื่อมอบความสุขที่แท้จริงให้กับเรา เมื่อพระเยซูบังเกิดที่เบ็ธเลเฮม พระเจ้าทรงมาอยู่ท่ามกลางเรา เพื่อปลดปล่อยเราจากความเห็นแก่ตัว บาป และการโกง นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมคริสต์มาสถึงเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีภายในใจอย่างยิ่งใหญ่ และยังเป็นความสุขภายนอกด้วยเช่นกัน แต่สิ่งสำคัญประการแรกและสำคัญสุดของคริสต์มาสก็คือเราต้องเตรียมจิตใจให้ดี

- ดังนั้น โอกาสเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ขอให้เราได้รับการนำทางจากคำเทศนาของ จอห์น แบ๊พติสต์ ในการเตรียมทางให้กับพระเจ้า เราจะทำสิ่งนี้ได้ผ่านทางการตรวจสอบความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในจิตใจของเรา ผ่านทางการพิจารณาทัศนคติในการดำเนินชีวิตอย่างละเอียดถี่ถ้วน และผ่านทางการสารภาพบาปผิดด้วยความจริงใจและความเชื่อด้วยศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดี อาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ เราจะรู้สึกได้เลยว่าหัวใจของเราอยู่ใกล้กับอาณาจักรของพระเจ้าและความรอดที่พระองค์ประทานให้