โป๊ปฟรังซิส - คริสต์มาสคือความเซอร์ไพรส์ที่พระเจ้าละทิ้งความยิ่งใหญ่ เพื่อมาบังเกิดเป็นมนุษย์


  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน คริสต์มาสคือเรื่องเซอร์ไพรส์ที่พระเจ้าทรงละทิ้งความยิ่งใหญ่ และมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะอยู่ใกล้ชิดกับเรา ดังนั้น เราต้องเปิดใจต้อนรับพระองค์ 

  • ทรงกล่าวติดตลกกับสัตบุรุษที่ถวายเค้กวันเกิดให้พระองค์ว่า ในอาร์เจนตินา เขาถือกันว่า หากใครถูกอวยพรวันเกิดล่วงหน้า เท่ากับคนนั้นถูกแช่งให้พบกับเรื่องร้ายๆ ก่อนวันเกิดจริงจะมาถึง
ช่วงสายวันพุธที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไป ภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน วันนี้ พระสันตะปาปาทรงสอนคำสอนในหัวข้อความหวังตามแบบฉบับคริสตชน บทอ่านช่วงเริ่มพิธีวันนี้จากหนังสือประกาศกอิสยาห์ ใจความสำคัญว่า "เท้า​ของ​ผู้‍นำ​ข่าว​ซึ่ง​อยู่​บน​ภูเขา​นั้น​ช่าง​งด‍งาม​จริง คือ​ผู้‍นำ​ข่าว​ที่​ประ‌กาศ​สันติ‍ภาพและ​ผู้​ที่​นำ​ข่าว​อัน​น่า‍ยินดี" (อิสยาห์ 52:7,9-10)

พระสันตะปาปา ตรัสว่า

- พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ช่วยเราให้เตรียมตัวสำหรับการสมโภชคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึง ผ่านทางการเปิดตัวเองเพื่อความหวังแห่งความรอดพ้นจากบาป ประกาศกอิสยาห์เรียกร้องบรรดาประชากรของพระเจ้าให้ชื่นชมยินดี เพราะพระเจ้าทรงอยู่ใกล้เราแล้ว พระองค์ทรงนำอิสรภาพจากการถูกเนรเทศและนำพันธสัญญาของการรื้อฟื้นและช่วยให้รอดมามอบให้ผู้ที่เชื่อในพระองค์

- คำว่า พระอาณาจักรของพระเจ้า หมายความว่า พระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งประชากรของพระองค์ พระเจ้าไม่ได้ปล่อยให้ประชากรของพระองค์พ่ายแพ้ต่อปีศาจ พระเจ้าทรงเติมเต็มพระอาณาจักรของพระองค์ด้วยความรักซึ่งพระเยซูทรงสร้างขึ้น สิ่งนี้ทำให้อาณาจักรของพระเจ้าเป็นอาณาจักรของการยกโทษและสันติที่ถูกนำมาด้วยเท้าของผู้นำข่าวดีตามที่ประกาศกอิสยาห์ได้กล่าวไว้ นั่นคือ พระเจ้ากำลังเสด็จมาเพื่อทำให้สิ่งใหม่เกิดขึ้น พระองค์จะมาสร้างอาณาจักรแห่งสันติ พระเจ้าทรงยื่นมือของพระองค์ออกมา เพื่อนำอิสรภาพและการปลอบโยนมามอบให้เรา

- ดังนั้น คริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงนี้ ขอให้เราเปิดใจให้กับสารแห่งความรอดที่พระกุมารทรงนำมามอบให้เรา พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงแสดงอำนาจอันยิ่งใหญ่ด้วยการสวมกอดผู้ต่ำต้อยที่สุด ผู้อ่อนแอที่สุด และผู้ยากไร้ที่สุด คริสต์มาสนี่แหละคือเรื่องเซอร์ไพรส์จากพระเจ้าพระกุมาร พระเจ้าผู้ยากไร้ พระเจ้าผู้อ่อนแอ และพระเจ้าผู้ทรงละทิ้งความยิ่งใหญ่เพื่อลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ และจะได้อยู่ใกล้ชิดเราแต่ละคน

หลังการเทศน์สอนจบลง พระสันตะปาปาทรงกล่าวขอบคุณสัตบุรุษที่นำเค้กมาถวายพรวันคล้ายวันสมภพแด่พระองค์ (ประสูติ 17 ธันวาคม) โดยเทียนบนเค้กถูกจัดเรียงเป็นเลข 80 อันเป็นพระชันษาของพระองค์ อย่างไรก็ตาม พระสันตะปาปาทรงกล่าวติดตลกว่า "รู้ไหม ที่อาร์เจนตินาบ้านของพ่อ เขาถือกันนะว่า ถ้าใครอวยพรวันเกิดล่วงหน้า มันหมายถึงการแช่งให้คนนั้นพบเจอแต่เรื่องร้ายๆ ก่อนจะถึงวันเกิดจริงๆ นะ!"