โป๊ปฟรังซิส - การบังคับคริสตชนต่างนิกายให้มานับถือนิกายของตน เป็นยาพิษสำหรับงานคริสตศาสนสัมพันธ์

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ การที่คริสตชนนิกายหนึ่งบังคับคริสตชนต่างนิกายให้มานับถือนิกายเดียวกับตนเอง จัดเป็น "ยาพิษสำหรับงานคริสตศาสนสัมพันธ์อย่างแท้จริง" 
  • ทรงสอน ความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชนนิกายต่างๆ เริ่มด้วยการทำงานร่วมกัน ภาวนาร่วมกัน และรับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แค่นี้ เราก็เป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว 
  • ทรงชี้ ความแตกต่างทางเทวศาสตร์ พิธีกรรม ชีวิตจิต และกฎเกณฑ์ของคริสตชนนิกายต่างๆ คือทรัพย์สมบัติแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระศาสนจักร การที่เราพยายามกำจัดข้อแตกต่างเหล่านี้เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ถือเป็นการกระทำที่ต่อต้านพระจิตผู้ทรงหล่อเลี้ยงคริสตชนด้วยพระพรที่หลากหลายอย่างชัดเจนสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมของสมณสภาเพื่อการส่งเสริมเอกภาพคริสตชน ซึ่งจัดภายใต้หัวข้อ "สิ่งใดคือแบบอย่างของความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์"

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสให้ข้อคิดว่า

- พ่อขอให้ข้อคิด 3 เรื่องที่้เกี่ยวกับแบบอย่างการเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์แบบผิดๆ มันเริ่มต้นด้วยความเชื่อที่ว่า เราจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้โดยผ่านทางการเจรจาต่อรองและผ่านทางความพยายามของมนุษย์เท่านั้น

- สิ่งแรก ความเป็นหนึ่งเดียวกันคือของขวัญจากพระเจ้า ส่วนงานของเราคือต้องต้อนรับของขวัญนี้และทำให้มันปรากฎเด่นชัดในสายตาทุกคน แทนที่จะมุ่งเน้นว่าเป้าหมายต้องสำเร็จ เราควรแสวงหาความเป็นหนึ่งเดียวกันว่าเป็นเหมือนกับการเดินทางที่เราต้องเดินร่วมกันไปด้วยความอดทน มุ่งมั่น ใส่ความพยายามลงไป และอุทิศตนอย่างจริงจัง ที่สำคัญ เราต้องตระหนักว่าเราเป็นคนบาป แต่พระเจ้าทรงมีเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้แก่เราทุกคน จำไว้ว่า ถ้าเราทำงานร่วมกัน สวดภาวนาร่วมกัน และรับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน พวกเราก็เป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว

- สิ่งที่สองที่เป็นแบบอย่างผิดๆ ก็คือ แบบอย่างที่ว่าทุกอย่างต้องเป็นเหมือนกันหมด เมื่อความแตกต่างทางเทวศาสตร์ พิธีกรรม จิตวิญญาณ และกฎต่างๆ มีบ่อเกิดที่ลึกซึ้งจากประเพณีต่างๆ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ภัยคุกคาม ตรงกันข้าม มันคือทรัพย์สมบัติสำหรับความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระศาสนจักร การที่เราพยายามกำจัดข้อแตกต่างเหล่านี้เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต จัดเป็นการกระทำที่ต่อต้านพระจิตผู้ทรงหล่อเลี้ยงคริสตชนด้วยพระพรที่หลากหลายอย่างชัดเจน

- สิ่งสุดท้ายที่เป็นแบบอย่างผิดๆ แนวคิดที่ว่าความเป็นหนึ่งเดียวคือการรวมศาสนจักรหนึ่งเข้ากับอีกอันหนึ่ง ไม่มีใครปฎิเสธประวัติศาสตร์ความเชื่อของตนเอง และต้องไม่มีใครมาบังคับคริสตชนต่างนิกายให้เปลี่ยนมานับถือนิกายของตน การบังคับคนอื่นเปลี่ยนนิกายจัดเป็นยาพิษสำหรับคริสตศาสนสัมพันธ์อย่างแท้จริง