โป๊ปฟรังซิส - นักธุรกิจอย่าใช้เงินครอบงำคนอื่น แต่จงใช้เงินเพื่อรับใช้สังคม


  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน นักธุรกิจต้องใช้เงินเพื่อรับใช้สังคม ไม่ใช้ใช้เงินเพื่อปกครองคนอื่น
  • ทรงย้ำ การโกงคือโรคระบาดที่เลวร้ายสุดในสังคม ความพยายามและจุดเริ่มต้นที่จะโกง เกิดจากการบูชาเงินเป็นพระเจ้า 
  • ทรงหวังเห็นนายจ้างและลูกจ้างเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันและเห็นอกเห็นใจกัน

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงให้โอวาทกับนักธุรกิจคาทอลิก ที่มาร่วมการประชุมของสมณสภาเพื่อยุติธรรมและสันติ ใจความว่า

1) การใช้เงินในทางที่ถูกต้อง

- เงินเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ยากที่สุดเกี่ยวกับการตระหนักด้านศีลธรรม นักธุรกิจต้องใช้เงินเพื่อรับใช้สังคม ไม่ใช้ใช้เงินเพื่อปกครองคนอื่น

2) ความซื่อสัตย์

- การโกงคือโรคระบาดที่เลวร้ายสุดในสังคม ความพยายามและจุดเริ่มต้นที่จะโกง เกิดจากการบูชาเงินเป็นพระเจ้า นักธุรกิจจะต้องไม่เป็นเช่นนั้น เราต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์และไม่บูชาเงินเป็นพระเจ้า

3) ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

- ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างควรได้รับการเคารพและเรียกร้องทุกฝ่ายให้ตระหนักถึงสิ่งนี้ เช่นเดียวกัน การเคารพกันและกันควรมีต่อชุมชนท้องถิ่นด้วย