โป๊ปฟรังซิสขยายเวลาให้สงฆ์คาทอลิกยกโทษบาปทำแท้งได้ - ประกาศให้วันอาทิตย์รองสุดท้ายของปีพิธีกรรมเป็นวันเพื่อผู้ยากไร้

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกสารอภิบาลชื่อว่า "Misericordia et misera" (ความเมตตาและความทุกข์ระทม) โอกาสสิ้นสุดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม รายละเอียดสำคัญ มีดังต่อไปนี้1) คำสอนเรื่องความเมตตาในพระวรสาร ต้องนำทางเราต่อไปเรื่อยๆ ไม่ได้แค่จบลงที่ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

2) ในความสว่างของพระหรรษทานอันยิ่งใหญ่ในความเมตตาที่เราได้รับตลอดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม สิ่งแรกที่เราต้องทำคือขอบคุณพระเจ้าสำหรับของขวัญชิ้นนี้ จากนั้น เราต้องก้าวไปข้างหน้าและเฉลิมฉลองความเมตตานี้ เฉพาะอย่างยิ่งในพิธีกรรมต่างๆ ของพระศาสนจักร รวมทั้งในพิธีมิสซา และศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ โดยเฉพาะศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีและศีลเจิมคนไข้

3) พระสันตะปาปากำลังคิดอยู่ว่าจะจัดวันที่ระลึกถึงความเมตตาของพระเจ้าลงในปฏิทินพิธีกรรมอย่างไรดี พร้อมกันนี้ ทรงเรียกร้องคริสตชนให้ร่วมกันรื้อฟื้นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีว่าเป็นศูนย์กลางของชีวิตคริสตชน

4) พระสันตะปาปาทรงขยายระยะเวลาให้กับ "สงฆ์คาทอลิกทุกคนสามารถยกโทษบาปการทำแท้งได้ จากเดิมที่จะจบลงแค่ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม อำนาจนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อพระสันตะปาปาทรงมีประกาศใหม่ออกมาอีกครั้ง" (โดยปฏิบัติตามแนวทางของพระสังฆราชท้องถิ่น) นอกจากนี้ พระสันตะปาปาทรงอนุญาตให้สงฆ์ของคณะนักบุญปีโอ ที่ 10 (กลุ่มเลอแฟ๊บวร์) สามารถโปรดศีลอภัยบาปได้ด้วย จากเดิมที่อำนาจการโปรดศีลอภัยบาปจะจบลงแค่ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม อำนาจนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อพระสันตะปาปาทรงมีประกาศใหม่ออกมาอีกครั้ง พระสันตะปาปาย้ำว่า "ไม่มีสิ่งใดที่ความเมตตาของพระเจ้า จะไปไม่ถึง"

5) แม้ปีศักดิ์สิทธิ์จะปิดลงแล้ว แต่ประตูแห่งความเมตตาในหัวใจของเรายังเปิดอยู่เสมอ คริสตชนต้องปฏิบัติกิจเมตตาอยู่เสมอ

6) พระสันตะปาปาทรงกำหนดให้วันอาทิตย์รองสุดท้ายของปีพิธีกรรม (วันอาทิตย์ก่อนหน้าอาทิตย์สมโภชพระเยซูกษัติรย์แห่งสากลจักรวาล) เป็น "วันเพื่อผู้ยากไร้" (World Day of the Poor) อีกด้วย

ติดตามสารฉบับเต็มได้ที่ http://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20161120_misericordia-et-misera.html