โป๊ปฟรังซิส - การเป็นคนสุภาพถ่อมตนคือการเลิกนิสัยพูดจาให้ร้ายใส่ความคนอื่น

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ การเป็นคนสุภาพถ่อมตนคือการเลิกนิสัยพูดจาให้ร้ายใส่ความคนอื่น แต่จงรับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยใจจริง 

  • ทรงย้ำ พระเจ้าทรงพอพระทัยผู้ที่สุภาพถ่อมตน แต่ต้องเป็นความสุภาพถ่อมตนที่เกิดจากใจ ไม่ใช่แกล้งทำตัวว่าสุภาพเพื่อหวังผลบางอย่าง 

  • ทรงสอน ความสุภาพถ่อมตนที่แท้จริงคือการดำเนินชีวิตด้วยการนบนอบเชื่อฟังพระเจ้า นอกจากนี้ ยังหมายถึงการยำเกรงพระเจ้า แต่ไม่ใช่ยำเกรงเพราะกลัวว่าพระเจ้าจะลงโทษเรา ช่วงสายวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงสรรเสริญพระบิดาว่า "ข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากผู้ปรีชาและรอบรู้ แต่ทรงเผยแสดงให้คนต่ำต้อย"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- พวกเราต้องไม่โฟกัสเรื่องการแสดงตัวให้ดูสุภาพถ่อมตน แต่เราต้องทำตัวให้สุภาพถ่อมตนและเดินอยู่ในการประทับอยู่ของพระเจ้า การเป็นคนสุภาพถ่อมตนคือจงเลิกนิสัยพูดจาให้ร้ายใส่ความคนอื่น แต่จงสนใจแต่การรับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยใจจริง

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงกล่าวถึงคนต่ำต้อยและทำตัวสุภาพถ่อมตน พระองค์ทรงพอพระทัยต่อความดีของการเป็นคนสุภาพถ่อมตน แต่การเป็นคนสุภาพถ่อมตนนี้ ต้องไม่เป็นแนวทฤษฎีเพื่อทำให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง เราต้องดำเนินชีวิตด้วยความสุภาพถ่อมตน และมีคุณธรรมเหมือนเด็กๆและต้องมีความยำเกรงพระเจ้า

- ความยำเกรงพระเจ้าไม่ใช่ความกลัวว่าจะถูกทำร้าย แต่มันคือการประยุกต์พระบัญญัติของพระเจ้าสู่แนวทางการดำเนินชีวิต ความสุภาพถ่อมตนคือการนอบน้อมเชื่อฟัง  และความยำเกรงพระเจ้าก็เป็นความนอบน้อมด้วยเช่นกัน มีเพียงคุณธรรมแบบเด็กๆ เท่านั้นแหละที่จะสามารถเข้าใจความรู้สึกของความสุภาพถ่อมตนและความยำเกรงพระเจ้าได้อย่างถ่องแท้ เพราะพวกเขาเดินอยู่ในความดูแลของพระเจ้าผู้ทรงเฝ้าดู ส่วนพวกเขาก็รู้สึกได้เลยว่า พระเจ้าทรงมอบพละกำลังให้กับเขาในการเดินบนหนทางนี้

- ความสุภาพถ่อมตนที่แท้จริงคือการดำเนินชีวิตอยู่ในการนอบน้อมเชื่อฟังพระเจ้า ความสุภาพถ่อมตนตามแบบคริสตชนยังหมายถึงการยำเกรงพระเจ้า พ่อย้ำนะ การยำเกรงพระเจ้า ไม่ใช่ความกลัวว่าพระเจ้าจะลงโทษเรา

- ตัวอย่างของความสุภาพถ่อมตนที่ได้รับการปฏิบัติผ่านการเชื่อฟังพระเจ้าก็คือแม่พระ แบบอย่างของผู้หญิงคนนั้นที่พระเจ้าทรงส่งพระบุตรในครรภ์ของเธอ และหญิงคนนี้นี่แหละที่พอได้ยินว่า เอลิซาเบ็ธ ญาติของเธอตั้งครรภ์ เธอก็รีบออกไปเยี่ยมทันที นี่แหละคือการนบนอบเชื่อฟังพระเจ้าและเดินอยู่ในการประทับของพระองค์ ดังนั้น ขอให้เราดูแบบอย่างของแม่พระเรื่องความสุภาพถ่อมตนที่ได้รับการปฏิบัติผ่านทางการยำเกรงพระเจ้าด้วย