โป๊ปฟรังซิส - ถ้าเราคิดว่าตัวเองเป็นคนมีเมตตา เราต้องอย่ากีดกันและแบ่งแยกเพื่อนมนุษย์

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ถ้าเราคิดว่าตัวเองเป็นคนมีเมตตา เราต้องอย่ากีดกันและแบ่งแยกเพื่อนมนุษย์ เพราะไม่มีใครที่ถูกกีดกันออกจากความรักและความเมตตาของพระเยซู 

  • ทรงย้ำ คริสตชนได้รับศีลล้างบาปและถูกเรียกให้มีเมตตาเปิดใจต้อนรับทุกคน ดังนั้น อย่าปิดตัวเองอยู่กับมุมปลอดภัยที่เต็มไปด้วยอีโก้ 
ช่วงสายวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไปโอกาสพิเศษปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม โดยนี่เป็นการเข้าเฝ้าทั่วไปครั้งสุดท้ายประจำวันเสาร์ในปีศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากสัปดาห์หน้า พระสันตะปาปาจะถวายมิสซาปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมแล้วนั่นเอง

สำหรับบทเทศน์สอนประจำวันนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวว่า

- ในฐานที่พวกเราเป็นลูกของพระเจ้าผ่านทางศีลล้างบาป พวกเราก็ได้รับกระแสเรียกให้แสดงออกถึงความเมตตาและรวมทุกคนไว้ในชีวิตของเรา มากกว่าจะปิดตัวเองและใช้ชีวิตในมุมปลอดภัยที่เต็มไปด้วยอีโก้ของตน

- พระวรสารที่เราได้ฟังเมื่อครู่นี้ พระเยซูทรงสอนว่า 'ใครที่แบกภาระหนัก จงมาหาเรา' ดังนั้น จำไว้ว่า ไม่มีใครที่ถูกกีดกันออกไป พันธกิจของพระเยซูคือการเผยแสดงให้โลกรู้ถึงความรักของพระบิดา นี่คือความรักที่รวมทุกคนเข้าหาพระองค์ การรวมทุกสิ่งเข้าไว้ด้วยกันคือลักษณะของความเมตตา นี่คือการก้าวออกไปสัมผัสทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยกสถานะทางสังคม ภาษา ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม หรือศาสนา

- พ่อจึงอยากขอร้องทุกคนว่า ถ้าท่านคิดว่าตนเป็นคนมีเมตตา จงอย่ากีดกันและแบ่งแยกใคร แต่จงรวมทุกคนเข้าไว้ด้วยกัน เพราะไม่มีใครที่ถูกกีดกันออกจากความรักและความเมตตาของพระเยซู

- ดังนั้น ขอให้เราแบ่งปันและเป็นประจักษ์พยานถึงความเมตตาที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา เราต้องแบ่งปันความเมตตานี้ต่อคนอื่นด้วย