โป๊ปฟรังซิส - ความรักตามแบบคริสตชนคือขจัดความเห็นแก่ตัวของตนเอง แล้วไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ความรักตามแบบคริสตชนคือการกำจัดความเห็นแก่ตัวออกจากตนเอง แล้วก้าวออกไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ นี่เป็นความรักที่สัมผัสได้ตามหลักคำสอนที่พระวจนาตถ์ทรงมารับสภาพมนุษย์เพื่อไถ่บาปเรา 
  • ทรงเตือน ระวังคนที่นำเสนอความรักว่าไม่ใช่การตัดความเห็นแก่ตัวและไปรับใช้ผู้อื่น เพราะความรักของเขาจะเป็นรักแบบเบาๆ และหลุดจากหลักคำสอนคริสตชนช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากจดหมายของนักบุญจอห์น ฉบับที่ 2 ท่านสอนว่าคริสตชนต้องรักกัน ความรักคือการดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติแห่งความรักที่พระเยซูทรงสอน นอกจากนี้ เราต้องระวังคนหลอกลวงจำนวนมากที่ออกไปทั่วโลกและไม่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาเป็นมนุษย์ พวกนี้พยายามอธิบายความรักในความหมายที่แตกต่างไปจากความรักตามแบบของคริสตชน

พระสันตะปาปาทรงเทศน์ให้ข้อคิดว่า

- ความรักที่ไม่ตระหนักว่าพระเยซูคือพระเจ้าที่มารับสภาพมนุษย์ ก็ไม่ใช่ความรักที่พระเจ้ากำลังร้องขอจากเรา มันเป็นแค่ความรักตามจิตตารมณ์ทางโลก ความรักเชิงปรัชญาซึ่งจับต้องไม่ได้ เป็นความรักที่มีธงปักไว้ว่า 'รักเบาๆ หรือรักอ่อนๆ' ไม่นะ เราต้องไม่เป็นแบบนั้น แนวทางของความรักตามแบบคริสตชนคือการที่พระวจนาตถ์มารับสภาพมนุษย์ พระเจ้าทรงส่งพระบุตรลงมาเป็นมนุษย์และอยู่ท่ามกลางเรา

- การจะรักคนอื่นเหมือนที่พระเยซูรักและพระเยซูสอน เราต้องทำตามแบบอย่างของพระเยซู นั่นคือ เราต้องเดินบนหนทางของการกำจัดความเห็นแก่ตัวออกไปจากตัวเอง เมื่อกำจัดมันออกไปแล้ว เราก็ต้องออกไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพราะความรักแบบคริสตชนคือความรักที่จับต้องได้ ไม่ใช่ความรักที่เลื่อนลอย

- อย่างไรก็ตาม เราต้องระวังคนที่นำเสนอความรักที่หลุดไปจากหลักคำสอนเรื่องพระวจนาตถ์มารับสภาพมนุษย์(การออกจากความเห็นแก่ตัวและก้าวไปรับใช้เพื่อนมนุษย์) เพราะพวกเขากำลังสอนความรักที่ไม่ได้ยึดหลักในพระเจ้า พวกนี้เป็นมโนคติที่ตั้งอยู่บนความรักและมันนำการที่พระคริสตเจ้าทรงรับสภาพมนุษย์ออกไปจากพระศาสนจักร มโนคติเหล่านี้จะสอนให้เราพูดว่า 'ใช่ ฉันเป็นคาทอลิก ฉันเป็นคริสเตียน ฉันรักโลกใบนี้' แต่มันดูเป็นคำพูดที่บอบเบามากนะ เพราะความรักแท้จริงต้องจับต้องได้ สัมผัสได้ และต้องไม่ก้าวออกจากหลักคำสอนเรื่องพระวจนาตถ์มารับสภาพมนุษย์ พ่อจึงขอเตือนว่า ใครก็ตามที่ไม่ต้องการรักคนอื่นเหมือนที่พระคริสตเจ้ารักพระศาสนจักรด้วยการรับใช้และอุทิศชีวิตเพื่อคนอื่น เขาก็เป็นแค่รักแบบมโนคติ ความรักแบบทฤษฎีเท่านั้น

- ดังนั้น ขอให้เราภาวนาขอพระเจ้าเพื่อการก้าวเดินบนความรักของเรา จะไม่เป็นความรักแบบเลื่อนลอยสัมผัสไม่ได้