โป๊ปฟรังซิส: "การเรียนคำสอนไม่เพียงพอที่จะให้เรารู้จักพระเยซูอย่างถ่องแท้"

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน การเรียนคำสอนไม่เพียงพอที่จะให้เรารู้จักพระเยซูอย่างถ่องแท้ 
  • การจะรู้จักพระเยซูอย่างแท้จริง ขึ้นกับสามสิ่ง 
  • หนึ่ง สวดภาวนาขอพระบิดาโปรดประทานพระจิตให้เรา 
  • สอง รำพึงภาวนาสรรเสริญพระเจ้าด้วยความสงบเงียบ 
  • สาม ต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาป ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำมิสซานี้จากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส ท่านกล่าวว่า ท่านภาวนาขอพระเจ้าประทานพละกำลังแก่คริสตชนด้วยฤทธานุภาพของพระจิตและพระคริสตเจ้าผู้ทรงพำนักในจิตใจของท่าน

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันว่า

- นักบุญเปาโลพูดถึงการเข้าสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ซึ่งก็คือพระคริสตเจ้า ว่าแต่ พวกเราจะรู้จักพระคริสตเจ้าได้อย่างไร เราจะเข้าใจความรักของพระคริสตเจ้าซึ่งเกินกว่าความรู้ของเราได้อย่างไร

- พระคริสตเจ้าประทับอยู่ในพระวรสารและเรารู้จักพระคริสตเจ้าด้วยการอ่านพระวรสาร เราทุกคนทำเช่นนี้ อย่างน้อย เราก็ได้ยินได้ฟังพระวรสารเวลาที่เราไปร่วมมิสซา การเรียนคำสอนก็สอนเราว่าพระคริสต์คือใคร แต่มันไม่เพียงพอหรอกนะ! การที่จะเข้าใจความกว้าง ความยาว ความสูง และความลึกของพระเยซูคริสต์ เราจำเป็นต้องทำให้เป็นนิสัย สิ่งแรกที่ต้องทำคือการสวดภาวนา เหมือนอย่างที่นักบุญเปาโลคุกเข่าภาวนาว่า 'พระบิดา โปรดส่งพระจิตมาให้ข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้จักพระเยซู'

- การภาวนาตามตัวอักษรมันไม่เพียงพอที่จะทำให้เรารู้จักพระคริสตเจ้า สิ่งที่สองที่เราต้องทำคือเราต้องภาวนาด้วยความสงบเงียบ เทิดทูนพระองค์ ถ้าพ่อไม่พูดผิดไป พ่อเชื่อว่า การภาวนาด้วยการเทิดทูนคือสิ่งที่เราแทบจะไม่รู้จักเลย พ่อขออนุญาตพูดเลยละกันว่า จงกล้าเสียเวลาต่อหน้าพระเจ้า ต่อหน้าธรรมล้ำลึกของพระเยซูคริสต์  เพื่อเราจะได้สรรเสริญพระองค์ในความเงียบ พระองค์คือพระผู้ช่วยให้รอดและเราจะสรรเสริญพระองค์

- สิ่งที่สามที่จะทำให้เรารู้จักพระคริสตเจ้าอย่างแท้จริง ก็คือ เราต้องรู้จักตัวเอง การรู้จักตัวเองหมายถึงการยอมรับว่าเราเป็นคนบาป เราไม่สามารถสรรเสริญบูชาพระเจ้าถ้าเราไม่ยอมรับว่าเราเป็นคนบาป

- ดังนั้น พ่อขอสรุปบทเทศน์ในวันนี้ว่า สิ่งแรกที่เราต้องทำคือสวดขอพระบิดา โปรดประทานพระจิตมาให้เรา เพื่อที่เราจะได้รู้จักพระเยซูอย่างแท้จริง สิ่งที่สองคือเราต้องรำพึงภาวนาถึงธรรมล้ำลึก และสาม เราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาป ยอมรับว่า เราเป็นคน 'ปากไม่สะอาด' และขอพระเจ้าโปรดประทานพระหรรษทานแก่เราด้วย

Comments