โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนคือสิ่งปลูกสร้างที่มีเสาหลักคือพระเยซู"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน คริสตชนคือสิ่งปลูกสร้างที่มีเสาหลักคือพระเยซู พระองค์ทรงภาวนาเพื่อเรา นี่คือหลักประกันอันมั่นคงว่าเราจะปลอดภัยช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงใช้เวลาทั้งคืนเพื่อสวดภาวนา ก่อนวันรุ่งขึ้น พระองค์ได้เลือกอัครสาวก 12 คนให้มาติดตามพระองค์

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- พระเยซูทรงขึ้นไปบนภูเขาเพื่อภาวนาทั้งคืนต่อพระเจ้า จากนั้น สิ่งต่างๆ ก็ตามมา ทั้งศิษย์และประชาชนที่ติดตามพระองค์ บรรดาสาวกได้รักษาคนป่วยและขับไล่ปีศาจ ใช่แล้ว ทุกสิ่งเกิดขึ้นจากเสาหลักก็คือพระเยซูผู้ทรงภาวนา พระองค์ยังคงภาวนเพื่อพระศาสนจักรและเราทุกคน จริงอยู่ที่เราสวดขอพระเยซู แต่แก่นแท้คือพระองค์ต่างหากที่กำลังภาวนาเพื่อเรา

- การที่พระเยซูทรงภาวนาเพื่อเราถือเป็นหลักประกันของเราทุกคน นี่คือรากฐานของสิ่งต่างๆ เราแต่ละคนสามารถพูดได้เลยว่า เราปลอดภัยเพราะพระเยซูทรงภาวนาให้เรา พระองค์อยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระบิดาและสวดให้เรา

- อีกหนึ่งตัวอย่างที่พระเยซูทรงภาวนาเพื่อพวกเราก็คือก่อนที่จะทรงรับมหาทรมาน พระองค์ตรัสกับเปโตรว่า จะภาวนาให้เขาในการเผชิญหน้ากับการประจญของซาตาน ภาวนาเพื่อให้ความเชื่อของเขายังหนักแน่น สิ่งที่พระเยซูตรัสกับเปโตร พระองค์ก็ตรัสกับเราด้วย

- พวกเราทุกคนอยู่ในพระศาสนจักรซึ่งเป็นชุมชนที่แข็งแกร่ง เพราะพระเยซูเป็นเสาหลักของชุมชนนี้ พระองค์ภาวนาเพื่อเรา วันนี้ พ่ออยากให้เราไตร่ตรองถึงธรรมล้ำลึกที่ว่านี้ พวกเราเป็นเหมือนสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนพระเยซู และไม่มีใครจะมาทำลายสิ่งปลูกสร้างนี้ได้

Comments