โป๊ปฟรังซิส: "คาทอลิกและลูเธอรันต้องตระหนักข้อผิดพลาดในอดีต และแสวงหาการให้อภัยระหว่างกัน"

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ คาทอลิกและลูเธอรันต้องมองอดีตด้วยความรักและซื่อสัตย์ เพื่อตระหนักข้อผิดพลาดและแสวงหาการให้อภัยระหว่างกัน 
  • ทรงชี้ ความแตกแยกทำให้เราถอยห่างจากความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องประชากรของพระเจ้า ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วต้องรวมเป็นหนึ่ง 
  • ทรงแบ่งปัน ด้วยความเคารพต่อการปฏิรูปศาสนาของมาร์ติน ลูเธอร์ สิ่งนี้ได้ช่วยให้แก่นแท้พระคัมภีร์เป็นศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตพระศาสนจักร และเตือนใจเราว่า หากปราศจากพระเจ้า เราไม่สามารถทำอะไรได้เลย

ช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปยังอาสนวิหารประจำเมืองลุนด์ ประเทศสวีเดน เพื่อร่วมงานรำลึก 500 ปีที่ "มาร์ติน ลูเธอร์" แยกตัวออกจากพระศาสนจักรคาทอลิก งานนี้ เจ้าภาพคือสหพันธ์ลูเธอรันสากล (The Lutheran World Federation)

สำหรับพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัส มีว่า

- 'ท่านทั้งหลายจงดำรงอยู่ในเราเถิด ดังที่เราดำรงอยู่ในท่าน' คำพูดนี้ พระเยซูตรัสในการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย พวกเราสามารถรู้สึกถึงหัวใจของพระคริสตเจ้าซึ่งเต้นอยู่ด้วยความรักเพื่อเราทุกคน พระองค์ทรงปรารถนาให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันในพระองค์ พระองค์ทรงบอกเราว่า เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ ถ้าเราอยากให้ทุกสิ่งบังเกิดผล

- ข้าพเจ้าขอบคุณกลุ่มคริสตชนทุกกลุ่มที่ปฏิเสธที่ความแตกแยก ตรงกันข้าม พวกท่านรักษาความหวังของการคืนดีกันให้อยู่เสมอในหมู่ผู้เชื่อในพระเจ้า พวกเราต้องอย่ายอมแพ้ต่อความแตกแยกและความไกลห่างระหว่างเรา

- พวกเราก็เช่นกัน เราต้องมองอดีตที่เกิดขึ้นด้วยความรักและความซื่อสัตย์ เราต้องตระหนักข้อผิดพลาดและแสวงหาการให้อภัย พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นความยุติธรรมของเรา พวกเราต้องตระหนักด้วยความรักและความซื่อสัตย์ว่า ความแตกแยกทำให้เราถอยห่างจากความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องประชากรของพระเจ้า ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วต้องรวมเป็นหนึ่ง

- แน่นอนว่า มันมีความตั้งใจดีที่เปี่ยมด้วยความจริงใจอยู่บนหนทางของทั้งสองฝ่าย (คาทอลิกและลูเธอรัน) แต่ในเวลาเดียวกัน เราก็ตระหนักดีว่า เราปิดตัวเองด้วยความกลัวและอคติต่อความเชื่อ ซึ่งผู้อื่นได้ประกาศยืนยันด้วยภาษาที่แตกต่างออกไป

- การแยกจากกันระหว่างเรา ได้เป็นบ่อเกิดของความทุกข์ระทมและความไม่เข้าใจกันอย่างรุนแรง เป็นอีกครั้งที่ข้าพเจ้าขอพูดว่า เราต้องตระหนักด้วยความซื่อสัตย์ว่า ถ้าปราศจากพระเยซู เราจะไม่สามารถทำอะไรได้เลย อาศัยพระองค์ เราจึงได้เข้าใจกันมากขึ้นในความเชื่อ

- ด้วยความเคารพต่อการปฏิรูปของมาร์ติน ลูเธอร์ สิ่งนี้ได้ช่วยให้แก่นแท้พระคัมภีร์เป็นศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตพระศาสนจักร อาศัยการแบ่งปันและรับฟังพระวาจาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ ก้าวสำคัญได้เริ่มขึ้นในการเสวนาระหว่างพระศาสนจักรคาทอลิกกับสหพันธ์ลูเธอรันสากล ขอให้เราวอนขอพระเจ้า เพื่อที่พระวาจาของพระองค์จะช่วยรวมเราเป็นหนึ่ง

- ประสบการณ์ชีวิตฝ่ายจิตของ มาร์ติน ลูเธอร์ ได้ท้าทายเราให้จดจำเสมอว่า หากปราศจากพระเจ้า เราไม่สามารถทำอะไรได้เลย ความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชนคือสิ่งที่โลกอาจจะเชื่ออยู่เหมือนที่เราอ่านในพระวรสาร สิ่งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซู และให้เราภาวนาว่า 'โปรดประทานพระพรแห่งความเป็นหนึ่งมาให้เรา เพื่อโลกจะได้เชื่อในฤทธานุภาพแห่งความเมตตาของพระองค์'

หลังงานจบลง พระสันตะปาปา และ บิช็อป มูนิบ ยูนาน ประธานสหพันธ์ลูเธอรันสากล ได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วม ซึ่งรายละเอียดสำคัญ คาทอลิกและลูเธอรันจะต้องเอาชนะความแตกแยกระหว่างกันให้ได้ เพื่อจะบรรลุถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้ง


Comments