โป๊ปฟรังซิส: "น่าเศร้าที่คนสมัยนี้ไร้ความสามารถในการพูดกันด้วยความสุภาพ"

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ น่าเศร้าที่คนสมัยนี้ไร้ความสามารถในการพูดกันด้วยความสุภาพ ตรงกันข้าม เราเลือกการตะโกนใส่กันและพูดจาให้ร้ายคนอื่น 
  • ดังนั้น ทรงหวังเห็นคริสตชนทุกคนรู้จักค้นหาความสุภาพในตัวเองอีกครั้ง เพราะถ้าเราสุภาพถ่อมตน เราจะสามารถอดทนต่อความผิดของคนอื่นและสิ่งที่เราไม่ชอบ 
  • ทรงสอน จิตชั่วจะหว่านเมล็ดพันธุ์ของความอิจฉาริษยา ความขัดแย้ง และการนินทา เพื่อทำให้เราแตกแยกกัน วิธีแก้ปัญหานี้ เราต้องดำเนินชีวิตด้วยความสุภาพถ่อมตนและอดทนต่อกันด้วยความรัก
ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำมิสซานี้จากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส ท่านสอนว่า คริสตชนต้องดำเนินชีวิตด้วยความสุภาพถ่อมตน พากเพียร และอดทนต่อกันด้วยความรัก

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- วันนี้เราเริ่มพิธีด้วยคำว่า 'ขอสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่าน' คำพูดคำนี้คือการบำรุงเลี้ยงสันติและความเป็นหนึ่งเดียวกัน และยังหลีกเลี่ยงการสร้างสงครามและความขัดแย้ง คำพูดคำนี้ พระเจ้าทรงทักทายเราเพื่อสร้างสายสัมพันธ์แห่งสันติและรวมเราให้เป็นหนึ่ง ถ้าที่ใดไม่มีสันติ ถ้าที่ใดที่เราไม่สามารถทักทายกันด้วยคำพูดเหล่านี้ได้ ที่นั่นก็จะไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันเกิดขึ้น หลักการนี้เราสามารถนำไปใช้สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันได้ในโลก บ้านเมืองของเรา และในครอบครัว

- อย่างไรก็ตาม จิตชั่วมักจะหว่านเมล็ดพันธุ์ของสงคราม ความอิจฉา การริษยา ความขัดแย้ง และการนินทาให้เกิดกับพวกเรา เพื่อจะทำลายสันติและทำให้เราไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน ว่าแต่ คริสตชนจะประพฤติตัวอย่างไรเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน เรื่องนี้ นักบุญเปาโลบอกไว้ชัดเจนว่า 'จงดำเนินชีวิตด้วยความสุภาพถ่อมตน พากเพียร และอดทนต่อกันด้วยความรัก'

- ความสุภาพถ่อมตน หมายความว่า เราจะไม่สามารถหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งสันติได้ถ้าเราไม่สุภาพถ่อมตน ที่ใดมีความหยิ่งยโส ที่นั่นจะมีสงครามและความอยากจะเอาชนะกัน ความอยากที่ว่าตัวเองต้องเหนือกว่าคนอื่น หากไม่มีความสุภาพถ่อมตน ที่นั่นจะไม่มีสันติและความเป็นหนึ่งเดียวกัน

- ทุกวันนี้ มันน่าเศร้ามากที่เราไร้ความสามารถในการพูดกันด้วยความสุภาพ เราเลือกที่จะตะโกนใส่กันและพูดจาให้ร้ายคนอื่น พ่อจึงอยากขอร้องคริสตชนทุกคนให้กลับไปค้นหาความสุภาพในตัวเอง การทำเช่นนี้จะทำให้เราสามารถอดทนอดกลั้นต่อความผิดของคนอื่น และอดทนต่อสิ่งที่เราไม่ชอบอีกด้วย

- ทัศนคติทั้งสามนี้คือสิ่งที่เราต้องลงมือทำทันที เพื่อจะสนองตอบต่อเสียงเรียกแห่งธรรมล้ำลึกของพระศาสนจักร ซึ่งก็คือ ธรรมล้ำลึกของการเป็นกายเดียวในพระคริสตเจ้า นี่คือความเชื่อหนึ่งเดียว พระเจ้าหนึ่งเดียว และเรามีพระบิดาองค์เดียวกัน ดังนั้น ขอให้เราช่วยกันสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยสายสัมพันธ์แห่งสันติ สายสัมพันธ์ที่เปี่ยมด้วยความสุภาพถ่อมตน พากเพียร และอดทนต่อกันด้วยความรัก

Comments