โป๊ปฟรังซิส: "พระเจ้าทรงเมตตาและอ่อนโยน จงอย่ากลัวที่จะขอให้พระองค์ช่วยเรา"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน พระบิดาทรงเปี่ยมด้วยความเมตตาและความอ่อนโยน ดังนั้น อย่ากลัวที่จะวอนขอความช่วยเหลือจากพระองค์ เหมือนหญิงที่ตกเลือดและเข้ามาขอให้พระเยซูทรงช่วยเหลือ ทรงย้ำ แม้เราจะรู้สึกว่าเราถูกปฏิเสธเพราะบาป แต่พระเจ้าไม่เคยปฏิเสธเรา พระองค์มีแต่จะพูดว่า 'มาเถิด เจ้าไม่ได้ถูกปฏิเสธหรือทอดทิ้ง'

ช่วงสายวันพุธที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษระหว่างการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยเนื้อหาการเรียนคำสอนในวันนี้ พระสันตะปาปาทรงเน้นเรื่องพระคริสตเจ้าทรงนำความรอดมาสู่เรา

พระสันตะปาปาทรงสอนว่า

- พระวรสารที่เราได้ฟังกันเมื่อครู่นี้ พระเยซูทรงรักษาสตรีที่ตกเลือด หญิงคนนี้ถูกมองว่ามีมลทินตามธรรมบัญญัติ แต่เธอวางใจในพระเมตตาของพระเยซูและฤทธานุภาพแห่งความรอดที่พระองค์จะช่วยเธอให้พ้นจากความเจ็บป่วยและภาวะทุกข์ทรมาน

- หญิงคนนี้เป็นคนที่มีความเชื่ออย่างร้อนรนและได้ไปแตะชายเสื้อของพระเยซูเพื่อขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือ ท่าทางแบบนี้คือการภาวนาแบบเงียบๆ (การวอนขอพระเจ้าอย่างมุ่งมั่น) และยังเป็นเครื่องหมายแห่งความหวังและความกล้าที่สอนเราทุกคนด้วย

- เวลาวอนขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า จงอย่ากลัว พระเยซูทรงสอนเราว่า พระบิดาทรงเปี่ยมด้วยความเมตตาและอ่อนโยน พระองค์ทรงรับรู้ศักดิ์ศรีความเป็นคนของหญิงคนนั้นและของเราทุกคน พระเยซูทรงรักษาหญิงคนนี้ด้วยความรักและช่วยเธอให้หายจากโรค

- ความเชื่อในพระคริสตเจ้าจะนำความรอดมาสู่เรา สิ่งนี้ยังมอบการรักษาและฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าอีกด้วย

- พ่ออยากถามเราทุกคนว่า บ่อยครั้งแค่ไหนที่เรารู้สึกว่าเราถูกปฏิเสธจากภายในจิตใจเพียงเพราะบาปของเรา ถ้าเรารู้สึกแบบนั้น พ่ออยากบอกว่า พระเจ้าจะตรัสกับเราว่า 'มาเถิด เจ้าไม่ได้ถูกปฏิเสธหรือทอดทิ้ง'

- นี่คือเวลาแห่งพระหรรษทาน เวลาของการให้อภัย และเวลาแห่งความเมตตา พระเยซูทรงขอให้เราทุกคนวางใจในพระองค์ ไว้ใจในพระวาจาของพระองค์ เพื่อที่เราจะได้สัมผัสกับพระเมตตาและเป็นเชื้อแป้งสำหรับความเมตตาในโลกนี้

Comments