โป๊ปฟรังซิส: "แก่นแท้การรับเสด็จพระเยซูคือการฟังพระองค์อย่างตั้งใจ มากกว่าการเตรียมรับเสด็จแบบอลังการ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน พระเยซูไม่ได้เรียกร้องเราให้เตรียมรับเสด็จพระองค์อย่างอลังการ เพราะแก่นแท้ของการเตรียมรับเสด็จพระเยซูคือการตั้งใจฟังคำสอนของพระองค์ต่างหาก ทรงชี้ คนสมัยนี้ดำเนินชีวิตแบบเร่งรีบจนไม่มีเวลาฟังปัญหาคนอื่น แต่คริสตชนที่ดีต้องรู้จักสละเวลาฟังปัญหาของกันและกัน เพราะการฟังคือบ่อเกิดของสันติภาพในโลก นอกจากนี้ ทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อผู้สูญเสียจากเหตุก่อการร้ายที่เมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส จนทำให้มีผู้เสียชีวิต 80 คนด้วย ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันอาทิตย์นี้เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูเสด็จไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่ง มารีอา น้องสาว มาเฝ้ารับเสด็จพระเยซูที่แทบพระบาท ส่วน มาร์ธา พี่สาว ยุ่งอยู่กับการเตรียมปรนนิบัติรับใช้ มาร์ธาจึงทูลพระเยซูให้บอกน้องสาวของตนให้มาช่วยเธอบ้าง

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า

- ทั้งมาร์ธาและมารีอาต่างมอบน้ำใจดีในวิธีที่แตกต่างกันไป มาร์ธาเลือกจะยุ่งอยู่กับการเตรียมงาน ส่วนมารีอาเลือกจะมานั่งฟังพระเยซู เหตุการณ์นี้ พระเยซูทรงสอนเราว่า การจะเตรียมต้อนรับพระองค์ หลายสิ่งไม่ใช่เรื่องสำคัญเลย มีเพียงสิ่งเดียวที่สำคัญและเราต้องพุ่งความสนใจไปก็คือการฟังเสียงของพระเยซู เราต้องแสดงให้พระองค์เห็นว่าเราใส่ใจพระองค์เหมือนคนในครอบครัว มากกว่าจะใส่ใจแค่เรื่องการต้อนรับภายนอกอย่างเดียว

- พูดถึงเรื่องนี้ พ่ออยากจะกล่าวถึงโรงพยาบาล สถาบันดูแลผู้ป่วย และบ้านพักผู้ป่วยผู้สูงอายุทั้งหลาย สถานที่แบบนี้มีหลายแห่ง แต่ไม่ใช่ทุกแห่งที่ปฎิบัติกับคนเหล่านี้ด้วยการต้อนรับที่แท้จริง ยังมีบางแห่งที่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุไม่ได้รับการสนใจเท่าที่ควร เฉพาะอย่างยิ่งผู้ลี้ภัยและคนต่างชาติ พ่อจึงอยากให้พวกเราใส่ใจกับคนเหล่านี้ด้วย

- นอกจากนี้ พ่ออยากแบ่งปันว่า เราดำเนินชีวิตด้วยความเร่งรีบ ในชีวิตประจำวันเรามีปัญหาทั้งเล็กและใหญ่ เมื่อเราใช้ชีวิตแบบรีบๆ เราจึงไม่มีเวลามาฟังปัญหาของกันและกัน พ่อจึงอยากขอร้องพวกเราให้สละเวลาสักนิด รับฟังกันและกัน เพราะการฟังคือบ่อเกิดที่แท้จริงของสันติภาพ

หลังการภาวนาจบลง พระสันตะปาปาทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อผู้สูญเสียจากเหตุก่อการร้ายที่เมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส จนทำให้มีผู้เสียชีวิต 80 คนด้วย

Comments