โป๊ปไม่เห็นด้วยกับการรับสมัครเยาวชนจากประเทศยากไร้มาเป็นสมาชิกคณะนักบวช เพียงเพื่ออารามจะได้ไม่ปิดตัวลง

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกสังฆธรรมนูญ "Vultum Dei quaerere" (จงแสวงหาพระพักตร์ของพระเจ้า) ไปยังบรรดานักบวชหญิงที่บำเพ็ญภาวนาในอาราม ทรงย้ำ ไม่เห็นด้วยกับการที่อารามซิสเตอร์ทำการรับสมัครเยาวชนจากประเทศยากไร้ ให้เข้ามาเป็นสมาชิก เพียงเพื่อหวังให้มีสมาชิกเพิ่มและอารามของตนจะได้ไม่ปิดตัวลง เพราะวิธีนี้ไม่ก่อให้เกิดคุณภาพทั้งตัวคณะและตัวเยาวชนคนนั้น ทรงเตือนสติซิสเตอร์ที่บำเพ็ญภาวนา อย่าเสียเวลามากไปกับการเล่นสื่อดิจิทัล จนทำให้เราปลีกตัวจากความเป็นพี่น้องกันในหมู่คณะ 
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกสังฆธรรมนูญ "Vultum Dei quaerere" (จงแสวงหาพระพักตร์ของพระเจ้า) สังฆธรรมนูญนี้ ออกมาเพื่อสื่อสารไปยังบรรดานักบวชหญิงที่บำเพ็ญภาวนาอยู่ในอาราม

เนื้อหาหลักๆ มีดังนี้

- พระสันตะปาปาทรงเตือนเรื่องการประจญจาก 'วัฒนธรรมดิจิทัล' ที่มีอิทธิพลอย่างเด่นชัดต่อรูปแบบความคิดของเราและวิถีทางที่เราจะเกี่ยวข้องกับโลก เฉพาะอย่างยิ่ง ในการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น พระสันตะปาปาย้ำว่า เราอย่าเสียเวลามากเกินไปกับการเล่นสื่อพวกนี้ จนทำให้เราปลีกตัวจากความเป็นพี่น้องกันในหมู่คณะ

- เราต้องสานต่อการเสวนากับสังคม ขณะเดียวกัน เราก็ต้องปกปักรักษาคุณค่าพื้นฐานของชีวิตบำเพ็ญภาวนา ความเงียบ การใส่ใจฟังต่อเสียงของพระเจ้า ที่สำคัญเราต้องให้พระวาจาของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิต

- นอกจากนี้ พระสันตะปาปายังไม่เห็นด้วยกับ "การไปรับสมัครเยาวชนหญิงจากประเทศยากไร้" ให้มาสมัครเข้าเป็นสมาชิกคณะนักบวชของตน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ว่า คณะนักบวชนี้ขาดแคลนสมาชิกและอาจต้องประสบปัญหาปิดอาราม

- พระสันตะปาปามองว่า การใช้วิธีนี้จะทำให้นักบวชคณะนั้น รวมถึงเยาวชนคนนั้น ไม่มีคุณภาพพอในการเตรียมตัวต่อกระแสเรียกที่เกิดขึ้น

- พระสันตะปาปาย้ำว่า แม้คณะนักบวชของเราจะเป็นสากล มีสมาชิกอยู่มากมายทั่วโลก นี่เป็นเรื่องดีเพราะเป็นเครื่องหมายของความหลากหลายแห่งพระพร แต่การใช้วิธีรับสมัครเยาวชนต่างชาติเข้ามาแบบนี้ เพียงเพื่อให้อารามอยู่รอด ไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่าย คณะนักบวชควรเน้น 'คุณภาพ' มากกว่า 'ปริมาณ'

อ่านสังฆธรรมนูญแบบเต็มๆ ที่นี่

Comments