โป๊ปฟรังซิส: "เราทุกคนต้องสร้างสะพานเข้าหากัน อย่าสร้างกำแพงกั้นขวางกัน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปันเสาหลัก 3 ต้นในชีวิตคริสตชนอาร์เมเนียน ได้แก่ ความทรงจำ ความเชื่อ และความรักที่เมตตา ทรงชี้ เราต้องจดจำสิ่งที่พระเจ้าทรงทำเพื่อเรา ส่วนความเชื่อ เราต้องระวังการประจญที่ล่อลวงเราไม่ให้ถ่ายทอดความเชื่อนี้ให้คนรุ่นหลัง ส่วนความรักที่เมตตา เราทุกคนต้องสร้างสะพานเข้าหากัน อย่าสร้างกำแพงกั้นกัน และจงทำงานอย่างหนัก เพื่อเอาชนะความแตกแยกในสังคม25 มิถุนายน 2016 - สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซา ณ จัตุรัสวาร์ทานันส์ เมืองยุมรี่ ประเทศอาร์เมเนีย โดยนี่เป็นมิสซาแรกของพระสันตะปาปาในการเสด็จเยือนอาร์เมเนียด้วย

สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสว่า

- พ่ออยากแบ่งปันเสาหลัก 3 ต้นในชีวิตคริสตชนอาร์เมเนียน ซึ่งเสาทั้งสามนี้ตั้งมั่นด้วยความมั่นคง

- เสาต้นแรกคือความทรงจำ นี่คือการย้ำเตือนเราถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำในตัวเราและทำเพื่อเรา พระองค์ทรงเลือกเรา รักเรา เรียกเรา และให้อภัยเรา ความทรงจำของชาวอาร์เมเนียนจำเป็นต้องได้รับการปกปักรักษาตลอดไป แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์เลวร้าย พระเจ้าทรงจดจำความศรัทธาที่เรามีต่อพระวรสารอย่างแน่นอน คนที่เป็นประจักษ์พยานแม้ต้องแลกด้วยเลือด ความรักของพระเจ้าจะตอบแทนเราอย่างแน่นอน

- เสาต้นสองคือความเชื่อ สิ่งนี้สร้างอยู่บนชีวิตคริสตชน อย่างไรก็ตาม มันมีภัยอันตรายที่จะมาดับแสงแห่งความเชื่ออยู่เสมอ นั่นคือ การประจญล่อลวงที่ลดทอนความเชื่อที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษ มันคือการล่อลวงเราให้เก็บความเชื่อนี้ไว้ในพิพิธภัณฑ์ ไม่มีการถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อไป

- เสาต้นที่สามคือความรักที่เปี่ยมด้วยเมตตา พวกเราถูกเรียกมาเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน จงสร้างสะพานเข้าหากันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และจงทำงานอย่างหนัก เพื่อเอาชนะความแตกแยกในสังคม

Comments