โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องร่วมมือกันเป็นประจักษ์พยาน"วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2016 - พันธกิจแรกในอาร์เมเนียของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ก็คือ การเสด็จไปยังอาสนวิหารโฮลี่ เอ็ตช์มีแอดซิน (Holy Etchmiadzin เพื่อพบกับ พระอัยกา คาเรคิน ที่ 2 ผู้นำพระศาสนจักรอาร์เมเนียและบรรดานักบวชอาร์เมเนียน โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า

"น่าเศร้าที่โลกของเราถูกละเลงด้วยความขัดแย้งและความแตกแยก เช่นเดียวกับความทุกข์หลากหลายรูปแบบทั้งด้านวัตถุและจิตใจ ดังนั้น คริสตชนจึงต้องเป็นประจักษ์พยานแสดงออกถึงความเคารพและการร่วมมือกันอย่างพี่น้อง เพื่อจะได้แสดงออกถึงพลังแห่งการแยกแยะความผิดชอบชั่วดี รวมไปถึงสัจธรรมความจริงของพระคริสต์"

ทั้งนี้ อาสนวิหารโฮลี่ เอ็ตช์มีแอดซิน ที่พระสันตะปาปาเสด็จไปนี้ สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.301 หรือประมาณ 1,715 ปีมาแล้ว


Comments