โป๊ปฟรังซิส: "เราได้รับพระเมตตาของพระเจ้ามากเท่าไหร่ เราต้องแบ่งปันให้คนอื่นมากเท่านั้น"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน ยิ่งเราได้รับพระเมตตาของพระเจ้ามากเท่าไหร่ เราต้องยิ่งแบ่งปันให้ผู้อื่นมากเท่านั้น เพราะพระเมตตาของพระเจ้าไม่ใช่ของที่ให้เราเก็บไว้กับตัวคนเดียว ทรงสอน พระเมตตาของพระเจ้าจะทำให้เราเห็นพระพักตร์ของพระเยซูในตัวผู้อ่อนแอ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้ที่อยู่ชายขอบของสังคม ผู้ที่กำลังสับสนในชีวิต และผู้ที่กลายเป็นส่วนเกินของสังคมช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการภาวนาคืนตื่นเฝ้าวันฉลองพระเมตตา ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน นอกจากนี้ ยังตรงกับวันครบรอบ 11 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ของนักบุญจอห์น ปอล ที่ 2 ด้วย

ใจความสำคัญของสิ่งที่พระสันตะปาปา ตรัสแบ่งปัน มีใจความว่า

- พระเมตตาของพระเจ้าเป็นเหมือนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ พระเมตตาของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และไม่มีวันสิ้นสุด นี่จึงเป็นความท้าทายอย่างแท้จริงที่จะอธิบายเรื่องนี้ให้กับมนุษยชาติทั้งมวลได้เข้าใจ

- พระเมตตาของพระเจ้าเข้ามาหาเราด้วยความใกล้ชิดและอ่อนโยน เช่นเดียวกัน พระเมตตาของพระเจ้ายังมาหาเราดุจความเห็นอกเห็นใจ ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน การปลอบโยน และการให้อภัย

- ยิ่งเราได้รับพระเมตตาจากพระเจ้ามากเท่าไหร่ เราก็ถูกเรียกให้รู้จักแบ่งปันพระเมตตาของพระเจ้าให้ผู้อื่นมากเท่านั้น พระเมตตาของพระเจ้าไม่สามารถเก็บไว้กับเราคนเดียว และเราไม่สามารถซ่อนพระเมตตาของพระเจ้าไว้กับเรา

- พระเมตตาของพระเจ้าคือสิ่งที่เผาไหม้จิตใจของเราด้วยความรัก มันขับเคลื่อนเราด้วยความรักให้ก้าวไปข้างหน้าและตระหนักถึงพระพักตร์ของพระเยซูคริสต์ เหนือสิ่งอื่นใด พระเมตตาของพระเจ้าจะทำให้เราเห็นพระพักตร์ของพระเยซูในตัวผู้อ่อนแอ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้ที่อยู่ชายขอบของสังคม ผู้ที่กำลังสับสนในชีวิต และผู้ที่กลายเป็นส่วนเกินของสังคม


Comments