โป๊ปฟรังซิส: "คาทอลิกทุกคนถูกเรียกให้เป็นผู้เขียนพระวรสารแห่งพระเมตตา"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน คาทอลิกทุกคนถูกเรียกให้เป็นผู้เขียนพระวรสารแห่งพระเมตตา และต้องประกาศสารแห่งการให้อภัยต่อมนุษยชาติ เราเขียนพระวรสารนี้ได้โดยผ่านทางการดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงความเมตตาและช่วยเหลือผู้อื่นแบบไม่หวังผลตอบแทน ทรงย้ำ พระวรสารคือหนังสือแห่งพระเมตตาของพระเจ้า ทุกสิ่งที่พระเยซูสอนคือการแสดงออกถึงพระเมตตาของพระบิดา ไม่มีสิ่งใดจะลบเลือนพระเมตตานี้ได้ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาวันอาทิตย์พระเมตตา ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ความพิเศษของมิสซานี้คือวันนี้เมื่อ 11 ปีที่แล้ว ก็เป็นวันอาทิตย์ฉลองพระเมตตาและยังตรงกับหนึ่งวันให้หลังสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ทรงสิ้นพระชนม์ด้วย

สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า

- พระวรสารแห่งพระเมตตาต้องได้รับการประกาศและเขียนขึ้นในชีวิตประจำวันของเราแต่ละคน เราต้องแสวงหาคนเหล่านั้นด้วยความอดทนและเปิดใจต้อนรับพวกเขา จงทำตัวเหมือนกับชาวสะมาเรียผู้ใจดีซึ่งเข้าใจความทุกข์ร้อนของเพื่อนมนุษย์

- พระวรสารแห่งพระเมตตาเรียกร้องความใจกว้างและการเป็นผู้รับใช้ที่เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี จงทำตนเป็นคนที่รักแบบให้เปล่า โดยไม่หวังผลตอบแทน การเป็นอัครสาวกแห่งความเมตตาหมายถึงการสัมผัสและเข้าไปปลอบโยนบาดแผลของผู้คน ซึ่งทุกวันนี้ได้ส่งผลให้ร่างกายและจิตวิญญาณของคนจำนวนมากต้องทุกข์ระทม

- พระเมตตาของพระเจ้าแสวงหาการได้พบกับความยากไร้ทุกรูปแบบและยังช่วยทำให้โลกเป็นอิสระจากการตกเป็นทาสของสิ่งต่างๆ คริสตชนทุกคนถูกเรียกมาให้เขียนพระวรสารแห่งพระเมตตา ดังนั้น พันธกิจที่พระเยซูทรงมอบให้บรรดาสาวกนั้น ก็ถูกประยุกต์ให้กับมนุษยชาติในยุคนี้ด้วย นั่นคือ พระเยซูทรงส่งพวกเขาไปทั่วทุกมุมโลกเพื่อประกาศสารของการให้อภัย

- พระวรสารแห่งพระเมตตายังคงเป็นหนังสือที่ถูกเปิดไว้ ซึ่งเครื่องหมายของการเป็นศิษย์พระคริสตเจ้าอันได้แก่ความรักที่เป็นรูปธรรมและการเป็นประจักษ์พยานถึงความเมตตา ยังต้องได้รับการเขียนลงไปอย่างต่อเนื่อง พวกเราถูกเรียกมาให้เป็นผู้เขียนพระวรสารที่ยังมีชีวิตอยู่ เราต้องเขียนข่าวดีนี้ให้กับมนุษย์ทั้งชายและหญิงในยุคนี้ เราทำได้โดยการปฏิบัติพันธกิจของความเมตตาซึ่งเป็นเครื่องหมายของชีวิตคริสตชน อาศัยวิธีการง่ายๆ แบบนี้นี่แหละ แม้เราจะทำโดยไม่มีใครเห็นก็ตาม พวกเราสามารถเดินร่วมทางไปกับผู้ต้องการความช่วยเหลือ และนำความอ่อนโยนและการปลอบโยนของพระเจ้าไปมอบให้เขา

- พระวรสารคือหนังสือแห่งพระเมตตาของพระเจ้า นี่คือหนังสือที่ถูกอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพราะทุกสิ่งที่พระเยซูตรัสสอนไว้คือการแสดงออกถึงพระเมตตาของพระบิดา และไม่มีสิ่งใดจะมาลบเลือนพระเมตตานี้ได้

- หลังมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงนำสวดราชินีแห่งสวรรค์ โอกาสนี้ พระองค์ทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อสันติภาพในยูเครน พร้อมกันนี้ ทรงประกาศว่า วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2016 ถุงทานในมิสซาต่างๆ ของพระศาสนจักรคาทอลิกในยุโรป จะส่งไปช่วยพระศาสนจักรคาทอลิกยูเครนด้วย

ประมวลภาพ: มิสซาฉลองพระเมตตา
Comments