โป๊ปฟรังซิส: "ความสามัคคีที่เกิดจากเงิน สุดท้ายจะทำให้เราแตกแยกกัน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ ความสามัคคีที่มาจากเงิน จะทำให้เราแตกแยกกัน เพราะเงินคือศัตรูของความสามัคคี และเป็นบ่อเกิดของความเห็นแก่ตัว เราจะรับใช้พระเจ้าและเงินไปพร้อมๆ กัน ไม่ได้เด็ดขาด ทรงสอน กลุ่มคริสตชนต้องแยกให้ออกระหว่างความสามัคคีกับความเงียบ เพราะบางสังฆมณฑลดูเหมือนเงียบสงบ แต่ถ้าไปแตะปัญหาใดเข้า สงครามจะปะทุขึ้นทันที สิ่งนี้คือความสามัคคีแบบเสแสร้ง มันแตกต่างจากความสามัคคีที่เป็นผลงานของพระจิต ซึ่งทำให้เราสงบและแบ่งปันทุกอย่างให้กัน โดยไม่แสดงออกถึงความเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวช่วงเช้าวันอังคารที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำมิสซานี้จากหนังสือกิจการอัครสาวก เป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้มีความเชื่อดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่คิดว่าสิ่งที่ตนมีเป็นกรรมสิทธิ์ของตน แต่เป็นของส่วนรวม ไม่มีผู้ใดขัดสน เพราะทุกคนแบ่งปันสิ่งต่างๆ แก่กัน

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- คำพูดเดียวที่สรุปความรู้สึกและวิถีการดำเนินชีวิตของคริสตชนยุคแรกเริ่มก็คือคำว่าความสามัคคี พวกเขาดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริง ทั้งหมดตั้งอยู่บนการแบ่งปันคุณค่าและความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อผลประโยชน์ของทุกคน

- อย่างไรก็ตาม ความสามัคคีซึ่งรวบรวมคริสตชนยุคแรกเริ่มไว้ เป็นผลมาจากพระคุณของพระจิต มันไม่ใช่ผลงานของมนุษย์หรือเกิดจากรูปแบบของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

- พวกเราสามารถต่อรองเรื่องสันติภาพ แต่ความสามัคคีคือพระหรรษทานภายในจิตใจซึ่งมีพระจิตเท่านั้นที่ประทานให้ได้ กลุ่มคริสตชนยุคแรกเริ่มดำเนินชีวิตร่วมกันด้วยความสามัคคี มันมีเครื่องหมายสองสิ่งที่เกี่ยวกับความสามัคคี นั่นคือ มันไม่มีความต้องการครอบครองสิ่งของแต่เพียงผู้เดียว และสองทุกสิ่งมีแต่แบ่งปันกัน

- สิ่งนี้ทำให้เรารู้สึกถึงอะไร คำตอบคือพวกเขามีหัวใจเดียวกัน มีจิตวิญญาณเดียวกัน และไม่มีใครมองว่าตนเองเป็นเจ้าของสิ่งของใดๆ แต่ทุกสิ่งต้องแบ่งปันกัน นี่แหละคือความสามัคคีที่แท้จริงจากพระจิต ซึ่งแตกต่างสิ้นเชิงกับความสามัคคีที่มาจากเงิน เพราะเงินคือศัตรูของความสามัคคี เงินคือบ่อเกิดของความเห็นแก่ตัว

- พระเจ้าและเงินคือเจ้านายที่ไปด้วยกันไม่ได้ พ่อย้ำเลยนะ เราจะรับใช้พระเจ้าและเงินไปพร้อมกันไม่ได้เด็ดขาด นอกจากนี้ พ่อขอเตือนว่า อย่าสับสนเด็ดขาดระหว่างความสามัคคีกับความสงบ

- กลุ่มคริสตชนสามารถสงบเงียบได้ เรื่องพวกนี้ถือว่าโอเค แต่บางที ความเงียบไม่ใช่ความสามัคคี ครั้งหนึ่ง พ่อเคยได้ยินพระสังฆราชพูดว่า "ในสังฆมณฑลเราเงียบดี แต่ถ้าคุณไปแตะปัญหาใดเข้าล่ะก็ ไม่ว่าจะเป็นปัญหานั้นหรือปัญหานี้ สงครามจะปะทุุขึ้นทันที" นี่คือความสามัคคีที่เกิดจากการเจรจา ไม่ใช่ความสามัคคีที่เกิดจากพระจิต มันเป็นความสามัคคีแบบเสแสร้งชัดๆ

- ดังนั้น ขอให้เรากลับไปอ่านหนังสือกิจการอัครสาวกอีกครั้ง เพื่อจะได้เข้าใจถึงความสำคัญของความโอบอ้อมอารีแบบพี่น้องกันและร่วมกันเป็นประจักษ์พยานผ่านทางการดำเนินชีวิตของเรา ความสามัคคีของพระจิตจะทำให้เราเกิดความโอบอ้อมอารีและไม่หวังครอบครองสิ่งใดคนเดียว ขณะที่คนอื่นยังต้องการการแบ่งปันอยู่


Comments