โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องประกาศข่าวดี ภาวนา และมีความหวัง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ คริสตชนต้องประกาศข่าวดีของพระเยซู ต้องภาวนา และมีความหวังอยู่เสมอ มันเป็นสิ่งดีที่เราจะลองถามตัวเองกันว่า เราประกาศพระนามของพระเยซูในชีวิตประจำวันบ้างหรือเปล่า เราภาวนาบ้างไหม และเรามีความเชื่อจริงจังหรือเปล่าว่า พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง 
ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำมิสซานี้ เป็นเหตุการณ์ที่เปาโลมาถึงเมืองอันทีโอ๊ค แล้วเริ่มประกาศข่าวดีทันที

พระสันตะปาปาทรงเทศน์ให้ข้อคิดว่า

- สำหรับคริสตชนทุกคน มันมีเสาหลัก 3 อย่างที่เราต้องยึดไว้ หนึ่งคือการประกาศข่าวดี สองคือการเสนอวิงวอน และสามคือความหวัง หัวใจของการประกาศข่าวดีคือพระเยซูผู้ทรงสิ้นพระชนม์และเสด็จกลับคืนชีพจากความตาย พระองค์คือพระผู้ไถ่ของเรา บรรดาอัครสาวกได้ทำสิ่งนี้ต่อหน้าชาวยิวและคนต่างศาสนา พวกเขาเป็นประจักษ์พยานด้วยการยอมสละชีวิตและเลือดของตน

- เมื่อเปโตรและจอห์นถูกนำไปตัวที่สภาซันเฮดริน เนื่องจากขัดขืนคำสั่งพวกสมณะที่สั่งห้ามพวกเขารักษาคนป่วยในนามของพระเยซู เปโตรและจอห์นไม่กลัว แต่พวกเขามีความกล้าที่จะพูดว่า 'พวกเราไม่สามารถหยุดประกาศข่าวดีในสิ่งที่เราเห็นและได้ยิน' การประกาศนี้ พวกเราคริสตชนได้รับผ่านทางพระจิตผู้ทำให้เราเห็นและฟังความจริงเกี่ยวกับพระเยซู นี่คือการประกาศข่าวดีของชีวิตคริสตชน เราต้องประกาศการกลับคืนชีพของพระองค์

- เรื่องที่สองคือการเสนอวิงวอน เหมือนอย่างที่พระเยซูทรงกล่าวกับบรรดาศิษย์ในการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย พระองค์ทรงภาวนาเพื่อพวกเขาและเตรียมที่ในบ้านของพระบิดาให้พวกเขา สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร พระเยซูทรงภาวนาเพื่อเรา นี่คือคำเสนอวิงวอนของพระองค์ ในเวลาเดียวกัน พระเยซูทรงทำงานของพระองค์ผ่านทางคำภาวนาเพื่อเรา เหมือนอย่างตอนก่อนพระมหาทรมาน พระองค์ตรัสกับเปโตรว่า 'เปโตร เราภาวนาให้ท่าน'

- สุดท้าย การมีความหวัง คริสตชนคือคนแห่งความหวังซึ่งความหวังนี้พระเจ้ามอบให้เรา คริสตชนเฝ้ารอการเสด็จกลับมาของพระเยซู นี่แหละคือความหวังของคริสตชน เราแต่ละคนต้องถามตัวเองว่า เราประกาศเรื่องราวของพระเยซูในชีวิตเราบ้างไหม เรามีความสัมพันธ์กับพระเยซูผู้ทรงเสนอวิงวอนเพื่อเราบ้างหรือเปล่า และเรามีความเชื่ออย่างเต็มเปี่ยมไหมว่า พระองค์จะเสด็จกลับมา ลองถามตัวเองกันดูบ้างนะComments