โป๊ปฟรังซิส: "ความรักคือการถ่อมตนลงและรับใช้ผู้อื่น"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ความรักคือการถ่อมตนลงและรับใช้คนอื่น เฉพาะอย่างยิ่ง รับใช้คนที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด ทรงแบ่งปัน การที่พระเยซูถ่อมตนลงมาล้างเท้าให้บรรดาสาวก จัดเป็นการเชิญชวนเราให้ยอมรับความบกพร่องของตนเอง และเราต้องให้อภัยกันและกันด้วยใจจริง
ช่วงสายวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2016 สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษกว่า 30,000 คน ระหว่างการเข้าเฝ้าทั่วไป ซึ่งจัดเป็นกรณีพิเศษทุกวันเสาร์ ตลอดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า

- พระวรสารที่เราได้ฟังเมื่อครู่นี้เป็นเหตุการณ์พระเยซูทรงล้างเท้าอัครสาวก นี่คือการกระทำที่แสดงออกถึงความถ่อมตน

- พระเยซูทรงสั่งพวกสาวกให้ทำแบบนี้ต่อกันด้วย พระองค์ทรงมอบแบบอย่างที่ชัดเจนถึงพระบัญญัติแห่งความรัก

- พระเยซูแสดงให้เราเห็นว่า ความรักคือการรับใช้ ถ่อมตัวลง ไม่แสดงตนออกหน้าออกตา และอยู่แบบเงียบๆ เราต้องรับใช้เพื่อนพี่น้อง เฉพาะอย่างยิ่งคนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างถึงที่สุด

- การถ่อมตัวลงมาล้างเท้าให้บรรดาสาวก พระเยซูยังเชิญชวนเราให้ยอมรับความบกพร่องของตัวเราเอง เราต้องภาวนาเพื่อกันและกัน และต้องให้อภัยกันด้วยใจจริง

- พระเยซูทรงแสดงให้เราเห็นถึงความเมตตาที่เหมือนกับพระบิดาทรงเมตตาเรา ดังนั้น การติดตามพระเยซูหมายถึงการเดินบนหนทางแห่งการรับใช้อย่างถ่อมตนในทุกๆ วัน


Comments