โป๊ปฟรังซิส: "ใครนำเงินที่ได้จากการเอาเปรียบมาบริจาคให้พระศาสนจักร จงนำกลับไปแล้วเผามันทิ้งซะ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ ทุกวันนี้ ยังมีบางคนบริจาคเงินให้พระศาสนจักร ด้วยเงินที่ได้มาจากการเอาเปรียบลูกจ้างของตน อาทิ การใช้แรงงานเยี่ยงทาสและให้ค่าจ้างต่ำกว่ามาตรฐาน หากใครทำแบบนี้ พระสันตะปาปาจะบอกคนเหล่านั้นว่า "โปรดเอาเช็คเงินสดกลับไป แล้วเผามันทิ้งซะ! พระศาสนจักรไม่ต้องการเงินสกปรกที่มาจากการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรม" ทรงย้ำ พระเจ้าไม่ได้พอพระทัยเครื่องบูชาที่เปื้อนเลือดเพื่อนมนุษย์ ช่วงสายวันพุธที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาเทศน์สอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยหัวข้อการสอนคำสอนวันนี้เป็นเรื่องความรักของพระเจ้าพระบิดาและการให้อภัย

พระสันตะปาปา ตรัสสอนว่า

- เมื่อลูกของพระเจ้าทำผิดตามวิถีของตน พระเจ้าทรงเรียกพวกเขากลับมาและไม่เคยปฏิเสธพวกเขา ความชั่วร้ายสุดของผู้ชาย ผู้หญิง และมนุษย์ทุกคน ทั้งหมดก็เป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกัน พระองค์จึงไม่เคยปฏิเสธพวกเรา พระองค์เรียกเราให้มาใกล้ชิดพระองค์เสมอ สิ่งนี้แหละคือความรักของพระบิดา นี่แหละคือพระเมตตาของพระเจ้า การที่เรามีพระบิดาแบบนี้ จัดเป็นการให้ความหวังและความวางใจแก่เราทุกคน

- เมื่อใครสักคนรู้ว่าตัวเองเจ็บป่วย เขายังไปพบแพทย์ และเมื่อใครสักคนรู้ว่าตัวเองทำบาปล่ะ เขาต้องไปพบพระเจ้าเช่นกัน เพราะถ้าเขาไปพบพวกแม่มด เขาจะไม่ได้รับการรักษา

- การไปพบพระเจ้าคือหนทางของความเมตตาอันศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าไม่ได้รักษาเราตามบาปที่เราทำ สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงให้อภัยลูกของพระองค์ พระเจ้าประทานพระหรรษทานและไม่ทำลายทุกสิ่ง แต่พระองค์ทรงเปิดประตูให้กับความหวัง ความรอดพ้นจากบาปเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาเพื่อที่จะตั้งใจฟังและทำให้ตนเองกลับใจ

- พระเจ้าไม่ได้พอพระทัยเรื่องบูชาเปื้อนเลือดวัวเลือดแกะ เฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าหากเครื่องบูชานั้นถูกถวายด้วยมือที่เปื้อนมลทินจากเลือดของพี่น้องตนเอง

- แม้กระทั่งทุกวันนี้ ยังมีพวกผู้อุปถัมภ์พระศาสนจักรบางคนมาบริจาคเงินให้พระศาสนจักร แต่เงินนั้นเป็นผลงานที่มาจากเลือดของผู้คนที่เราไปเอาเปรียบเขา ใช้แรงงานเขาเยี่ยงทาสและให้ค่าจ้างต่ำกว่ามาตรฐาน พ่อจะบอกคนเหล่านั้นกลับไปว่า โปรดเอาเช็คเงินสดของท่านกลับไป แล้วเผามันทิ้งซะ! พระศาสนจักรไม่ต้องการเงินสกปรกที่มาจากการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรม

- ดังนั้น ขอให้เราเลิกทำผิด และจงเรียนรู้ที่จะทำแต่สิ่งที่ถูก .... พระเจ้าพร้อมให้อภัยทุกคน พระเมตตาของพระเจ้ามีต่อทุกคน เพราะเราคือลูกของพระองค์


Comments