โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าสังฆราชไม่รักสงฆ์และสังฆานุกรที่เป็นคนใกล้ตัว เขาจะไม่สามารถรักใครได้เลย"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ หน้าที่สำคัญสุดของพระสังฆราชคือสวดภาวนา หน้าที่สำคัญอันดับสองคือประกาศพระวรสาร ส่วนหน้าที่อื่นๆ เป็นเรื่องรองลงมาทั้งสิ้น ทรงสอน พระเจ้าวางใจให้พระสังฆราชดูแลพระสงฆ์และสังฆานุกร ถ้าพระสังฆราชไม่เรียนรู้ที่จะรักสงฆ์และสังฆานุกรซึ่งเป็นคนใกล้ตัว พระสังฆราชจะไม่สามารถรักใครได้เลย ทรงย้ำ เวลาได้รับจดหมายจากสัตบุรุษ จงอ่านอย่างจริงจัง เพราะในจดหมายนั้น มีความเป็นตัวตนของคนเขียนอยู่ เราต้องเรียนรู้ที่จะศึกษาพวกเขาผ่านการอ่านจดหมายเหล่านี้ เนื่องจากคนส่งยังรู้จักพระสังฆราช แล้วทำไมพระสังฆราชถึงไม่ยอมที่จะรู้จักพวกเขาบ้าง
ช่วงสายวันเสาร์ที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาอภิเษกพระสังฆราชใหม่ 2 คน ได้แก่ พระสังฆราช ปีเตอร์ เวลล์ส ซึ่งจะได้รับมอบหมายให้เป็นสมณทูตวาติกันประจำแอฟริกาใต้, บอตสวานา, เลโซโธ และนามิเบีย และ พระสังฆราช มิเกล อังเคล อายูโซ่ เลขาธิการสมณสภาเพื่อเสวนาระหว่างศาสนา มิสซานี้จัดในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน

สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า

- เมื่อพระสังฆราชปฏิบัติศาสนกิจการอภิบาล สิ่งนี้คือพระคริสตเจ้าเองที่ทรงทำสิ่งนั้น พระคริสตเจ้าทรงเทศน์สอน พระคริสตเจ้าทรงสร้างพระศาสนจักร พระคริสตเจ้าทรงทำให้พระศาสนจักรบังเกิดผล และพระคริสตเจ้าทรงนำพาพระศาสนจักร

- พ่อจึงขอเตือนใจพระสังฆราชทุกคน โดยเฉพาะพระสังฆราชใหม่ทั้งสองท่านว่า พระสังฆราชต้องเป็นผู้รับใช้ทุกคน พ่อย้ำนะว่าทุกคน เราต้องรับใช้ทั้งผู้ยิ่งใหญ่และผู้ต่ำต้อยที่สุด จงเป็นผู้รับใช้เสมอ จงช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอ

- อีกสิ่งหนึ่งที่พ่อขอย้ำ จงอย่าลืมว่า หน้าที่แรกสุดของพระสังฆราชคือการสวดภาวนา ส่วนหน้าที่ที่สองคือการประกาศพระวาจาของพระเจ้า ส่วนเรื่องอื่นๆ ค่อยตามมาทีหลัง ถ้าพระสังฆราชไม่สวดภาวนา เขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลย

- นอกจากนี้ เราต้องตระหนักถึงความสำคัญของความรักที่พระเจ้าทรงวางใจให้เราดูแลพระสงฆ์และสังฆานุกร พวกเขาเหล่านี้คือผู้ร่วมงานผู้ใกล้ชิดกับพระสังฆราช พวกเขาคือเพื่อนบ้านของแรกๆ ของพระสังฆราช ถ้าพระสังฆราชไม่เรียนรู้ที่จะรักคนใกล้ตัวเหล่านี้ เขาก็ไม่สามารถรักใครได้เลย

- สุดท้าย พ่อขอร้องพระสังฆราชให้ดูแลเอาใจใส่สัตบุรุษอย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่ดูแลแบบขอไปที แต่ขอให้เรามองที่ดวงตาของพวกเขา เพื่อที่ว่า เราจะได้เห็นเขาจากใจ

- หนึ่งในสิ่งของการเอาใจใส่อย่างจริงจังก็คือเวลาที่เราได้รับจดหมาย จงอ่านอย่างจริงจัง เพราะในจดหมายแต่ละฉบับนั้น มันคือตัวตนความเป็นคนของผู้ส่งหาเรา คนที่ส่งมาหาพระสังฆราช แสดงว่าเขารู้จักพระสังฆราช ดังนั้น พระสังฆราชต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักพวกเขาผ่านทางการอ่านจดหมายเหล่านั้นด้วย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาอภิเษกพระสังฆราชใหม่


Comments