โป๊ปฟรังซิส: "พระเจ้าไม่เคยต้องการให้คนบาปพบกับความตาย แต่ต้องการให้คนบาปกลับใจ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ พระเจ้าไม่เคยต้องการให้คนบาปพบกับความตาย แต่พระเจ้าต้องการให้คนบาปกลับใจและเริ่มดำเนินชีวิตใหม่ ดังที่เราเห็นจากพระวรสารวันนี้ที่พระเยซูทรงไม่ประณามสตรีคนบาป ก่อนจะถามฝูงชนกลับไปว่า "ถ้าผู้ใดไม่เคยทำบาป จงเอาหินทุ่มสตรีคนนี้เลย" ทรงสอน เราต้องตระหนักถึงบาปของตัวเอง เราต้องกล้าที่จะทิ้งหินที่เราเตรียมขว้างใส่คนอื่น แล้วกลับมาสำนึกถึงความผิดที่เราทำ 
ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 45,000 คน ความพิเศษของวันนี้ ยังเป็นวันครบรอบ 3 ปีแห่งสมณสมัยของพระสันตะปาปา ฟรังซิส ด้วย (ได้รับเลือกตั้งวันที่ 13 มีนาคม 2013)

ในส่วนการแบ่งปันพระวรสารวันอาทิตย์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูตรัสถามฝูงชนว่า "ถ้าผู้ใดไม่เคยทำบาป จงเอาหินทุ่มสตรีคนนี้เลย" หลังจากตรัสเช่นนี้ ทุกคนก็เดินจากไปจนเหลือแต่พระเยซูกับสตรีคนนั้นที่ถูกจับฐานล่วงประเวณี จากนั้น พระเยซูตรัสกับหญิงคนนี้ว่า "ไปเถิด เราไม่ลงโทษเจ้าด้วย และตั้งแต่นี้ไป อย่าทำบาปอีก"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- พระวรสารวันนี้เป็นเรื่องราวของหญิงที่ถูกจับได้ว่าล่วงประเวณี แต่เธอได้สัมผัสกับพระเมตตาของพระเจ้า พระองค์ไม่ต้องการให้คนบาปต้องพบกับความตาย แต่พระองค์ทรงต้องการให้คนบาปกลับใจและมีชีวิตใหม่

- เหตุการณ์ในพระวรสาร เราจะเห็นว่า ฝูงชนไม่ได้เดินมาถามความคิดเห็นของพระเยซู แต่พวกเขามาเพื่อล่อลวงให้พระองค์ติดกับดัก เมื่อพระเยซูตรัสตอบไปว่า "ถ้าผู้ใดไม่เคยทำบาป จงเอาหินทุ่มสตรีคนนี้เลย" แต่พวกเขาเลือกที่จะถอยกลับไป เพราะรู้ถึงบาปของตน พวกเราก็เช่นกัน เราจำเป็นต้องตระหนักถึงบาปของตัวเอง และต้องมีความกล้าที่จะทิ้งหินที่เราจะขว้างใส่คนอื่นเสีย จงกลับมาคิดถึงความผิดที่เราได้ทำเถิด

- ฉากสุดท้ายของพระวรสารวันนี้คือเหลือแต่สตรีคนนั้นกับพระเยซู นี่คือการพบกันระหว่างความทุกข์ระทมที่เกิดจากความรู้สึกผิดกับความเมตตา นี่คือการพบกันแบบซึ่งหน้า พวกเราก็เช่นกัน เราต้องมองความทุกข์โศกของเราด้วยการสำนึกผิดและวอนขอการอภัยจากพระเจ้า สตรีคนนี้คือตัวแทนของเราทุกคน เธอเป็นคนบาปเป็นหญิงชู้ต่อหน้าพระเจ้า แต่พระเมตตาของพระเจ้านั้น พระองค์ไม่ประณาม แต่พระเจ้ามอบความรอดพ้นโดยผ่านทางพระเยซู

หลังการภาวนาจบลง พระสันตะปาปาทรงแจ้งทุกคนว่า วันนี้จะมีการแจกพระวรสารของนักบุญลูกาให้กับทุกคนที่อยู่ ณ ลานหน้ามหาวิหารด้วย พร้อมทรงขอให้ทุกคนนำกลับไปบ้านและอ่านพระวาจาของพระเจ้าทุกวัน


Comments