โป๊ปฟรังซิส: "เวลาคนมาติดต่องานกับโรมันคูเรีย ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างดี ต้องไม่ถูกมองข้าม"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ เวลาคนมาติดต่องานกับโรมันคูเรีย ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างดี ต้องไม่ถูกมองข้าม และถูกปฏิเสธ ทรงชี้ พระสงฆ์ผู้อภิบาลเป็นคนกลุ่มแรกที่พระเจ้าเรียกร้องให้ดูแลฝูงแกะของพระองค์ ดังนั้น พระสงฆ์ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับฝูงแกะ
ช่วงสายวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาฉลองธรรมาสน์นักบุญเปโตรและฉลองปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมให้กับพนักงานในโรมันคูเรียทุกคน มิสซานี้ จัดในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ทั้งนี้ ก่อนเริ่มพิธี พระสันตะปาปาได้พบผู้ที่ทำงานในโรมันคูเรีย และร่วมเดินจาริกจากหอประชุมเปาโล ที่ 6 ไปยังประตูศักดิ์สิทธิ์มหาวิหารนักบุญเปโตรด้วย

สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า

- พระสงฆ์ผู้อภิบาลคือคนกลุ่มแรกที่พระเจ้าทรงเรียกร้องให้พวกเขามาดูแลฝูงแกะของพระองค์ พระสงฆ์ผู้อภิบาลต้องเป็นแบบอย่างอันดีงามให้กับฝูงแกะของพระเจ้า

- พระเจ้าทรงตามหาแกะที่หายไป เมื่อพบแล้ว พระเจ้าทรงนำแกะกลับเข้าฝูงอีกครั้ง พระองค์ทรงดูแลรักษาบาดแผลของแกะที่บาดเจ็บ ลักษณะนิสัยเหล่านี้คือเครื่องหมายของความรักอันไม่มีขอบเขต ดังนั้น ผู้ที่อ่อนแอที่สุดก็ยังได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าได้เช่นกัน

- พ่อจึงอยากขอร้องพวกเราผู้อภิบาลทุกคนที่อยู่ที่นี่ เตรียมดินสำหรับเพาะปลูกให้พร้อม เตรียมประพฤติตนด้วยทัศนคติอภิบาลที่เข้มแข็งภายในสภาวะแวดล้อมการทำงานในวาติกัน เฉพาะอย่างยิ่งเราต้องมีทัศนคติที่ดีต่อคนที่เราพบเจอในทุกวัน ต้องไม่มีใครที่ถูกปฏิเสธ ถูกมองข้าม ถูกปฏิบัติแบบไม่ดี แต่ทุกคนต้องได้พบกับการดูแลด้วยความรักจากนายชุมพาบาลที่ดี

ประมวลภาพ: มิสซาฉลองธรรมาสน์นักบุญเปโตร


Comments