โป๊ปฟรังซิส: "ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมมีหน้าที่เป็นเครื่องหมายและเครื่องมือแห่งการให้อภัยของพระเจ้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมมีหน้าที่เป็นเครื่องหมายและเครื่องมือแห่งการให้อภัยของพระเจ้า จงช่วยให้ทุกคนเปิดประตูหัวใจให้กับพระเจ้าและคืนดีกับพระองค์ ทรงสอน เราต้องภาวนา ทำทาน และพลีกรรมอดอาหารช่วงมหาพรต เพื่อจะได้เอาชนะความเย็นชาในจิตใจของเราช่วงเย็นวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาวันพุธรับเถ้า ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ความพิเศษของมิสซานี้ยังมีพิธีส่งธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมออกไปทำพันธกิจทั่วโลกในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมด้วย

บทอ่านแรกประจำมิสซานี้จากหนังสือประกาศกโจเอล พระเจ้าตรัสให้มนุษย์กลับมาหาพระองค์ พระเจ้าทรงเมตตาและไม่โกรธ บทอ่านที่สองนักบุญเปาโลขอให้ชาวโครินธ์คืนดีกับพระเจ้า ส่วนพระวรสาร พระเยซูทรงสอนว่า อย่าปฏิบัติศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่น เวลาจำศีลอดอาหารอย่าทำหน้าเศร้าหมอง

พระสันตะปาปาจึงเทศน์แบ่งปันว่า "บทอ่านและพระวรสารวันนี้เชิญชวนเราให้คืนดีกับพระเจ้า แต่การที่เราจะคืนดีได้นั้น เราต้องตระหนักก่อนว่า เราจำเป็นต้องได้รับพระเมตตาจากพระองค์ นี่คือก้าวแรกของการจาริกตามแบบคริสตชน นี่คือสิ่งที่เกิดจากการเปิดใจให้กับพระคริสตเจ้าผู้ทรงรอคอยเราอยู่เสมอ

"แน่นอนว่า มันมีอุปสรรคมากมายที่ปิดประตูหัวใจเราและทำให้การคืนดีกับพระเจ้ายุ่งยากยิ่งขึ้น กระนั้น ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมมีหน้าที่เป็นเครื่องหมายและเครื่องมือแห่งการให้อภัยของพระเจ้า พ่อขอเรียกร้องให้พวกท่านช่วยเหลือพี่น้องชายหญิงให้เปิดประตูหัวใจของตนเองให้กับพระคริสตเจ้า จงช่วยเขาให้เอาชนะความอัปยศอดสู และช่วยเขาให้อย่าหนีห่างจากแสงสว่าง

"พระเจ้าตรัสกับมนุษย์ในหนังสือประกาศกโจเอลว่า 'จงกลับมาหาเราด้วยหัวใจทั้งหมดของเจ้า' บาปทำให้เราถอยห่างจากพระเจ้า แต่พระเยซูทรงมอบความรอดให้กับเราซึ่งทำให้เราได้กลับไปหาพระองค์ ส่วนพระวรสารวันนี้โอกาสเริ่มต้นเทศกาลมหาพรต ก็นำเสนอวิธีการเอาชนะบาป ได้แก่ การภาวนา การทำบุญ และการอดอาหาร ดังนั้น ตลอดเทศกาลมหาพรต พระคริสตเจ้าทรงเรียกร้องเราให้ภาวนา ทำบุญทำทาน และพลีกรรมอดอาหาร เพื่อเราทุกคนจะได้เอาชนะความเฉยชาไม่รู้สึกทุกข์ร้อนต่อปัญหาของเพื่อนมนุษย์" พระสันตะปาปา ตรัสช่วงท้าย

ประมวลภาพ: มิสซาพุธรับเถ้าที่วาติกัน

Comments