โป๊ปฟรังซิส: "ครอบครัวคริสตชนต้องแผ่รังสีความรักของพระเจ้าให้กับสังคม"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ ครอบครัวคริสตชนมีพันธกิจพิเศษคือต้องแผ่รังสีความรักของพระเจ้าไปให้สังคม ทรงหวังเห็นชาวเคนยาปกป้องสถาบันครอบครัว ปกป้องชีวิตของเด็กทารกที่ยังไม่ลืมตาดูโลก และน้อมรับลูกที่พระเจ้าประทานมาให้ ทรงชี้ เราต้องขัดขวางการกระทำที่ทำให้เกิดการทำร้ายและดูหมิ่นเกียรติผู้หญิง


ช่วงสายวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาท่ามกลางสัตบุรุษกว่า 250,000 คนที่มาร่วมพิธีท่ามกลางสายฝน ภายในมหาวิทยาลัยแห่งไนโรบี ประเทศเคนยา มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงสวมหมวกที่ทำจากขนแกะ ซึ่ง พระอัครสังฆราช เวียร์จีโญ่ ปานเต้ พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลมาราลาล ประเทศเคนยา นำมาถวายพระสันตะปาปาก่อนเริ่มมิสซาด้วย

สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า

- ความเชื่อที่มีต่อพระวาจาของพระเจ้า เรียกร้องเราให้ส่งเสริมครอบครัวในพันธกิจต่างๆ เรียกร้องให้เรายอมรับลูกหลานที่เกิดมาว่าเป็นพระพรที่พระเจ้ามอบให้กับโลก ความเชื่อนี้ยังเรียกร้องเราให้ปกป้องศักดิ์ศรีของชายและหญิงแต่ละคน ทั้งนี้ เพราะเราทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกัน

- อาศัยการนบนอบต่อพระวาจาของพระเจ้า พวกเรายังถูกเรียกมาให้ยับยั้งการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความจองหอง การทำร้าย และการดูหมิ่นเกียรติของสตรี รวมไปถึงการคุกคามชีวิตของเด็กทารกผู้บริสุทธิ์ที่ยังไม่ได้ลืมตาดูโลก พวกเราถูกเรียกมาเพื่อให้เคารพกัน ให้กำลังใจกัน และก้าวออกไปหาคนที่ตกทุกข์ได้ยาก

- ครอบครัวคริสตชนมีพันธกิจพิเศษคือแผ่รังสีแห่งความรักของพระเจ้า นี่คือสิ่งสำคัญในทุกวันนี้ เพราะเราได้เห็นกันแล้วถึงการเติบโตของทะเลทรายแห่งความแห้งแล้วอันเกิดจากวัฒนธรรมวัตถุนิยมและความเฉยชาต่อผู้อื่น

- สำหรับเยาวชนทุกคน พ่อขอให้พวกลูกรู้จักห่วงใยผู้ยากไร้ จงปฏิเสธทุกอย่างที่จะทำให้เรามีอคติและมีการแบ่งแยกในสังคม

- สุดท้ายนี้ พ่อขอให้คริสตชนทุกคนเป็นศิษย์ธรรมทูตของพระเยซูที่ประกาศความจริง ความงดงาม และฤทธานุภาพของพระวรสารให้กับทุกคน ทั้งชายและหญิงคือช่องทางแห่งพระพรของพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความเมตตา ความอ่อนโยน และความจริงอันหนักแน่นที่จะกลายเป็นศิลาเอกของการสร้างบ้าน ในบ้านหลังนี้ เราจะอยู่ร่วมกันแบบเคารพกัน รักกัน สามัคคีกัน และเชื่อฟังความจริงของพระเจ้าที่เผยแสดงผ่านทางพระเยซู


Comments