โป๊ปฟรังซิส: "การเป็นครูคำสอนจะไร้ประโยชน์ ถ้าครูคนนั้นไม่ทำตัวเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน การเป็นครูคำสอนจะไม่เกิดประโยชน์เลย ถ้าหากครูคำสอนไม่ทำตัวเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้า ทรงชี้ การเป็นประจักษ์พยานนี้ทำได้โดยการเปี่ยมด้วยเมตตาและรู้จักให้อภัย ทรงขอบคุณครูคำสอนที่ยืนหยัดในหน้าที่นี้ เพราะนี่คืองานศักดิ์สิทธิ์ และต้องสอนให้คนสวดภาวนาถึงพระเจ้า สอนให้พวกเขามีความเชื่อในพระองค์ ช่วงค่ำวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปพบปะครูคำสอนคาทอลิกที่เขตมันยอนโย่ กรุงกัมปาลา เมืองหลวงของยูกันดา โดยนี่เป็นพันธกิจแรกของพระสันตะปาปาในประเทศแห่งนี้ด้วย

สำหรับพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับครูคำสอน มีใจความว่า

- คำว่าครูนี่เป็นคำที่สวยงามมากๆ นะ พระเยซูทรงเป็นครูคนแรกและเป็นครูที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราครูคำสอนทุกคน นักบุญเปาโลกล่าวไว้ว่า พระเยซูไม่ได้มอบอัครสาวกและผู้อภิบาลให้กับพระศาสนจักรเท่านั้น แต่พระองค์ยังมอบครูให้กับพระศาสนจักรด้วย เพื่อที่เราจะได้ช่วยกันสร้างพระศาสนจักรให้เปี่ยมด้วยความเชื่อและความรัก

- พ่อขอขอบคุณครูคำสอนทุกคนสำหรับการอุทิศตนเสียสละ ขอบคุณสำหรับตราประทับอันสำคัญยิ่งในหน้าที่การงานที่พวกท่านได้รักษาเอาไว้ พวกท่านสอนในสิ่งที่พระเยซูสอน ท่านได้ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองในการอบรมบุตรหลานให้อยู่ในความเชื่อ ท่านนำความชื่นชมยินดีและความหวังในชีวิตนิรันดรไปมอบให้พวกเขา ท่านสอนลูกหลานเหล่านี้ให้สวดภาวนาต่อพระเจ้า พ่อไม่มีคำพูดอื่นใด นอกจากคำว่าขอบคุณจากใจจริง

- พ่อรู้ดีว่า งานครูคำสอนไม่ใช่งานง่าย แต่พ่อขอให้พวกท่านยืนหยัดในหน้าที่นี้ พ่อขอร้องบรรดาพระสังฆราชและพระสงฆ์ โปรดช่วยกันสนับสนุนครูคำสอนทั้งด้านหลักความเชื่อ จิตวิญญาณ และการฝึกอบรมที่จะทำให้ครูคำสอนเหล่านี้เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพในการก้าวออกไปหาผู้อื่น

- ไม่ว่างานของท่านจะยากลำบากเพียงใด ทรัพยากรที่มีจะน้อยนิด หรือจะเจออุปสรรคใหญ่โตขนาดไหน ขอให้รู้ไว้ว่า งานของท่านเป็นงานศักดิ์สิทธิ์ พ่อเน้นนะว่านี่คืองานศักดิ์สิทธิ์ พระจิตประทับอยู่กับพวกท่านในทุกที่ที่ท่านประกาศพระนามของพระเยซู

- สุดท้าย พ่อขอย้ำกับพวกท่านว่า มันจะไม่มีประโยชน์เลย ถ้าท่านเป็นครูคำสอน แต่ท่านไม่ได้เป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้า เพราะแบบอย่างการดำเนินชีวิตของพวกท่านจะเป็นการพูดสื่อออกไปหาทุกคน การเป็นแบบอย่างของท่านควรสื่อถึงการสวดภาวนา ความเมตตา และการให้อภัย รวมไปถึงความชื่นชมยินดีในการแบ่งปันพิธีบูชาขอบพระคุณร่วมกับพี่น้องทุกคน

Comments