โป๊ปฟรังซิส: "การแตกแยกของกลุ่มคริสตชนคือการขัดพระประสงค์ของพระบิดา"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงขอร้องคริสตชนทุกนิกายในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง สามัคคีและร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะการแตกแยกในกลุ่มคริสตชนเป็นการขัดต่อพระประสงค์ของพระบิดาที่อยากให้เราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน ทรงย้ำ คาทอลิกและโปรเตสแตนท์ร่วมกันหลั่งโลหิตแห่งคริสตศาสนสัมพันธ์ อันเป็นผลจากความรุนแรงของสงครามและการแบ่งแยกต่างๆ 

ช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปยังศูนย์เทวศาสตร์อีแวนเจลิคั่ล กรุงบังกี้ เพื่อพบปะผู้นำคริสตชนนิกายต่างๆ ในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า

- ข้าพเจ้าทราบดีว่าพวกท่านประสบปัญหามากมายอันเนื่องมาจากความรุนแรง ผลที่ตามมาคือการทนทุกข์อย่างแสนสาหัส สิ่งนี้ทำให้การประกาศพระวรสารทวีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ และจำเป็นอย่างยิ่ง

- ข้าพเจ้าพูดอยู่เสมอเกี่ยวกับโลหิตแห่งคริสตศาสนสัมพันธ์ ทุกกลุ่มคริสตชนต้องทนทุกข์จากการแบ่งแยกอันเนื่องมาจากความอยุติธรรมและความเกลียดชัง

- สำหรับพวกเราคริสตชน ในสถานการณ์ยากลำบากแบบนี้ ข้าพเจ้าขอย้ำว่า การขาดความเป็นหนึ่งเดียวกันจัดเป็นเรื่องน่าละอายยิ่ง เพราะมันขัดต่อพระประสงค์ของพระเจ้าที่ต้องการให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน

- ฉะนั้น ข้าพเจ้าชื่นชมพวกท่านที่วันนี้ ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน เคารพ และร่วมมือกันในกลุ่มคริสตชนสาธารณรัฐแอฟริกากลาง ข้าพเจ้าขอสนับสนุนพวกท่านให้สานต่อบนหนทางของการรับใช้ที่อยู่ในความเมตตา นี่คือการเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าผู้ทรงรวมทุกสิ่งให้เป็นหนึ่งเดียวกัน


Comments