โป๊ปฟรังซิส: "ประตูแห่งพระเมตตาของพระเจ้าเปิดเสมอ ดังนั้น ประตูวัดคาทอลิกก็ต้องเปิดเสมอเช่นกัน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ ประตูแห่งพระเมตตาของพระเจ้าเปิดต้อนรับเราเสมอ นี่คือประตูบานใหญ่ ดังนั้น ประตูบานเล็ก อาทิ ประตูของวัดคาทอลิก ของชุมชนวัด ของสังฆมณฑล หรือของสถาบันคาทอลิกต่างๆ ก็ต้องเปิดต้อนรับทุกคนด้วยเช่นกัน เพื่อที่ทุกคนที่มาเคาะ จะได้พบกับพระเยซูผู้ทรงความเมตตา 

ช่วงสายวันพุธที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวถึงการเปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม 2015 และยังเป็นวันสมโภชแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมลด้วย

พระสันตะปาปาทรงกล่าวสอนว่า

- ประตูแห่งพระเมตตาของพระเจ้าเปิดอยู่เสมอ และประตูนี้ก็ต้องเป็นประตูของวัดคาทอลิก ของเขตวัด ของสถาบันคาทอลิกต่างๆ และของสังมณฑล เพื่อที่ว่า พวกเราจะสามารถก้าวออกไปเพื่อนำความเมตตาของพระเจ้าไปยังผู้ที่ต้องการได้รับสิ่งนี้

- ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ไม่ได้ย้ำเตือนเราถึงประตูบานใหญ่แห่งพระเมตตาของพระเจ้า แต่ยังเตือนเราถึงประตูบานเล็กๆ ของวัดของเราที่จะต้องเปิดเพื่อให้พระเจ้าได้เข้าไปข้างใน รวมทั้งเปิดเพื่อให้พระเจ้าได้ออกมา เพราะบ่อยครั้ง เราขังพระเจ้าไว้กับโครงสร้างของเรา และขังไว้กับความเห็นแก่ตัวของเรา

- ดังนั้น ขอให้ประตูบ้านของคริสตชนได้เป็นเครื่องหมายถึงประตูแห่งพระเมตตาของพระเจ้า ขอให้ประตูนี้เปิดเสมอเพื่อทุกคนที่มาเคาะ จะได้พบกับพระเยซู ผู้ทรงความเมตตาต่อเราทุกคน


Comments