โป๊ปฟรังซิสทรงหวังรัฐบาลเคนยากล้าลงทุนกับการสร้างเยาวชน

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงขอร้องรัฐบาลเคนยา กล้าลงทุนในตัวเยาวชนทุกคน เพื่อเสริมสร้างพวกเขาให้เติบโตเป็นคนดี โปร่งใส และยังเป็นการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในสังคม ทรงหวังเห็นชาวแอฟริกันที่มีความตั้งใจดี ช่วยกันทำงานเพื่อสร้างสันติและให้อภัยกัน หลังจากหลายประเทศในแอฟริกาเต็มไปด้วยความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคม


ช่วงบ่ายวันพุธที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปยังทำเนียบประธานาธิบดีของเคนยา เพื่อพบปะ อูฮูรู เกนยัตตา (Uhuru Kenyatta) ประธานาธิบดีและคณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศ

ในส่วนพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสเป็นภาษาอังกฤษกับประธานาธิบดี อูฮูรู เกนยัตตา และคณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศ มีใจความว่า

- ทั้งเคนยาและแอฟริกาทั้งทวีป ต่างประสบปัญหาความขัดแย้ง ความแตกแยกในสังคม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา และเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ชายและหญิงที่มีจิตใจดีต่างถูกเรียกมาเพื่อทำงานที่เสริมสร้างสันติ การคืนดีกันในสังคม การให้อภัย และการเยียวยาบาดแผลของความขัดแย้ง การจะทำงานสร้างสิ่งเหล่านี้ เราจำเป็นต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนและรู้จักเคารพกัน เพราะจุดมุ่งหมายสูงสุดของพวกเราคือคุณความดีนั่นเอง

- ข้าพเจ้าอยากขอร้องรัฐบาลเคนยา ให้ความสำคัญและปกป้องเยาวชน ขอให้เคนยากล้าลงทุนกับเยาวชนและส่งเสริมพวกเขาในการทำงานด้วยความโปร่งใสเพื่อความดีทั้งปวง นอกจากนี้ มันยังช่วยเสริมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคมทุกระดับด้วย


Comments