โป๊ปฟรังซิส: "อย่าให้อำนาจใดๆ มาครอบงำพระศาสนจักร แม้มันทำให้ภาพลักษณ์เราดูดีก็ตาม"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน พระศาสนจักรคาทอลิกต้องอย่าถูกครอบงำจากอำนาจต่างๆ แม้อำนาจนี้จะเป็นประโยชน์ต่อภาพลักษณ์พระศาสนจักร ทรงวิงวอนพระเจ้า โปรดปกป้องพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งอิตาลีให้รอดพ้นจากอำนาจ การสร้างภาพ และเงินทอง ทรงย้ำ พระสังฆราชต้องเป็นผู้อภิบาล อย่าเป็นนักเทศน์ข้อความเชื่อที่ซับซ้อนเข้าใจยาก แต่จงใกล้ชิดกับผู้ยากไร้และแสวงหาคุณงามความดี ทรงหวังเห็นพระศาสนจักรเป็นโรงพยาบาลภาคสนามที่ใกล้ชิดคนยากไร้และคนถูกทอดทิ้ง ไม่ใช่เอาแต่สร้างกำแพงกีดกั้นกัน


ช่วงสายวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปยังอาสนวิหาร ซานตา มารีอา เดล ฟิออเร่ อัครสังฆมณฑลฟิเรนเซ่ (ฟลอเร็นซ์) เพื่อกล่าวในการประชุมคาทอลิกระดับชาติของพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งอิตาลี

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสให้โอวาทในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1) ความรักต่อเพื่อนมนุษย์

- เราสามารถพูดถึงความรักต่อเพื่อนมนุษย์ได้ก็ต่อเมื่อเราเริ่มต้นด้วยการให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางของชีวิต ... ถ้าเราไม่ถ่อมตัวลง เราจะไม่มีวันได้เห็นพระพักตร์ของพระเยซู และเราจะไม่มีวันเข้าใจความรักเพื่อนมนุษย์ตามแบบคริสตชนได้เลย

2) ความสุภาพถ่อมตน

- พระเยซูทรงแสดงความรู้สึกอย่างน้อย 3 ประการต่อความรักต่อเพื่อนมนุษย์

- หนึ่งคือความสุภาพถ่อมตน สองคือการไม่สนใจผลประโยชน์ส่วนตน กล่าวคือสนใจความสุขของคนอื่นมากกว่าตนเอง และสามคือความสุข คริสตชนมีความสุขอยู่ในพระวรสาร พระเจ้าทรงนำทางนี้ให้กับเรา

- สิ่งเหล่านี้บอกเราว่า เราต้องอย่าถูกครอบงำจากอำนาจต่างๆ แม้ว่าอำนาจเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ของพระศาสนจักร

- ถ้าพระศาสนจักรไม่นำความรู้สึกของพระเยซูมาปรับใช้ พระศาสนจักรจะสับสนและสูญเสียความรู้สึก พระเยซูสอนเราว่า ถ้าพระศาสนจักรคิดถึงแต่ตัวเองและสนใจแต่ผลประโยชน์ของตัวเอง มันจะกลายเป็นพระศาสนจักรที่โศกเศร้า

3) การประจญที่ชวนให้คิดว่า บาปกำเนิดไม่ได้ทำให้ธรรมชาติของมนุษย์มีมลทิน (Pelagianism)

- มันมีการประจญล่อลวงมากมาย พ่อจะไม่พูดแบบรายหัวข้อเหมือนที่เคยกล่าวกับโรมันคูเรียเรื่องโรคร้าย 15 ชนิด

- แต่พ่อจะขอพูดถึงการประจญที่ชวนให้คิดว่า บาปกำเนิดไม่ได้ทำให้ธรรมชาติของมนุษย์มีมลทิน สิ่งนี้จะล่อลวงพระศาสนจักรให้ถอยห่างจากความสุภาพถ่อมตน มันจะนำเราไปสู่ทัศนคติเราเหนือกว่าคนอื่นเสมอ

4) พระศาสนจักรต้องได้รับอิสรภาพ

- การปฏิรูปพระศาสนจักรไม่ได้จบลงด้วยแผนงานจำนวนมากที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพระศาสนจักร แต่มันหมายถึงการหยั่งรากของตนลงในพระคริสตเจ้า และยอมให้พระจิตนำทางเรา

- ขอให้พระศาสนจักรคาทอลิกแห่งอิตาลีเป็นพระศาสนจักรแห่งอิสรภาพที่เปิดตัวเองรับความท้าทายของยุคนี้ ขออย่าได้ตั้งอยู่บนการป้องกันต่อความกลัวและกลัวที่จะสูญเสียบางสิ่งบางอย่าง

5) จงเป็นผู้อภิบาล

- พ่อขอร้องบรรดาพระสังฆราชทุกคนว่า จงเป็นผู้อภิบาล นี่คือบ่อเกิดของความชื่นชมยินดีและฝูงแกะจะอยู่กับท่าน

- ในฐานะผู้อภิบาล จงอย่าเป็นนักเทศน์ข้อความเชื่อที่ซับซ้อนเข้าใจยาก แต่จงเป็นผู้ประกาศพระคริสตเจ้า จงใกล้ชิดกับผู้ยากไร้และแสวงหาคุณงามความดี

- ขอพระเจ้าปกป้องพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งอิตาลีให้รอดพ้นจากอำนาจ การสร้างภาพ และเงินทอง

6) การเสวนาและการหารือ

- การเสวนาคือการพบปะกัน การเสวนาไม่ใช่การต่อรอง แต่มันคือการแสวงหาความดีเพื่อทุกคน

- การหารือกันคือการหาทางออกที่ดีที่สุดเพื่อทุกคน ดังนั้น เราต้องอย่ากลัวการเสวนาและการหารือ

7) พระศาสนจักรต้องไม่สร้างกำแพงกั้น แต่จงเป็นโรงพยาบาลสนาม

- พ่อขอร้องทุกคนว่า อย่าสร้างกำแพงหรือเขตแดนใส่กัน แต่จงเป็นพระศาสนจักรที่เป็นโรงพยาบาลภาคสนาม

- พ่ออยากให้พระศาสนจักรคาทอลิกอิตาลีเป็นพระศาสนจักรที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย กล่าวคือ เป็นพระศาสนจักรที่ใกล้ชิดกับคนที่ถูกทอดทิ้ง คนที่ถูกลืม และคนที่ไม่เพียบพร้อมสิ่งใดๆ  พ่ออยากเห็นพระศาสนจักรที่มีความเป็นแม่และดูแลผู้ตกทุกข์ได้ยาก


Comments