โป๊ปฟรังซิส: "หัวใจของพระเจ้าไม่เคยปิดตาย พระองค์เปิดรอการกลับใจของเราคนบาปเสมอ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ พระหรรษทานที่พระเจ้าให้มนุษย์มีมากเกินนับได้ หัวใจของพระเจ้าไม่เคยปิดตาย แต่พระองค์เปิดต้อนรับรอการกลับใจของเราที่เป็นคนบาปเสมอ ทรงชี้ คนบาปหนึ่งคนกลับใจ สวรรค์จะชื่นชมยินดียิ่งกว่าได้เห็นคนชอบธรรมหนึ่งคนเป็นทุกข์ถึงบาปด้วยซ้ำช่วงเช้าวันอังคารที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำมิสซานี้จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม ท่านกล่าวว่า "ที่ใดบาปทวีขึ้น ที่นั่น พระหรรษทานก็ทวีขึ้นมากกว่า"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันให้ข้อคิดว่า

- พระเจ้าไม่เคยยืนเฉยๆ ตรงกันข้าม พระองค์ออกไปตามหาเราแต่ละคนที่เป็นคนบาป นี่คือความเมตตากรุณาแห่งความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์

- พระเจ้าทรงเมตตาเราอย่างเหลือล้น ดังที่นักบุญเปาโลกล่าวไว้ว่า 'ที่ใดบาปทวีขึ้น ที่นั่น พระหรรษทานก็ทวีขึ้นมากกว่า' ทุกสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ มีมากจนสุดประมาณได้ นี่คือความรักของพระเจ้าที่ไม่มีขอบเขต

- พระเจ้าให้ทุกอย่างกับเรา พระองค์ทรงเหมือนกับบิดาที่รอลูกของตนกลับมา หัวใจของพระเจ้าไม่เคยปิดตาย หัวใจของพระองค์เปิดอยู่เสมอ เมื่อเรากลับมาหาพระเจ้า พระองค์ทรงโอบกอดเราเหมือนอย่างที่บิดากอดต้อนรับบุตรที่กลับมา การที่บิดาจุมพิตลูกของตน เหมือนกับพระเจ้าที่ทรงกำลังเฉลิมฉลองนั่นเอง

- พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่ใจร้าย พระองค์ไม่รู้จักความใจแคบ พระองค์ให้ทุกอย่างกับเรา พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่อยู่เฉยๆ แต่พระองค์ทรงเฝ้ามองและรอให้เรากลับใจ พระเจ้าทรงออกไปตามหาเราแต่ละคน นี่คือเรื่องจริงใช่ไหม? พระองค์ออกตามหาเราทุกวัน ดังที่เราได้เห็นจากพระวรสารตอนนายชุมพาบาลที่ออกตามหาแกะที่หายไป

- เมื่อมีคนบาปหนึ่งคนกลับใจ มันจะมีความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งในสวรรค์ นี่เป็นความชื่นชมยินดีที่มากกว่าผู้ชอบธรรมหนึ่งคนเป็นทุกข์ถึงบาปด้วยซ้ำ

- จริงอยู่ มันไม่ง่ายที่จะเข้าใจความรักของพระเจ้า แต่เราจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ด้วยพระหรรษทานของพระเจ้า

Comments