โป๊ปฟรังซิส: "เราไม่สามารถรับใช้พระเจ้าและเงินไปพร้อมกัน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน เราไม่สามารถรับใช้พระเจ้าและเงินไปพร้อมกัน นี่จึงเป็นความอ่อนแอของมนุษย์ เฉพาะอย่างยิ่งคนรวยที่ปลดปล่อยตัวเองออกจากการเป็นทาสของทรัพย์สมบัติต่างๆ ทรงชี้ พระวรสารวันนี้ ชายหนุ่มมั่งมีที่อยากได้ชีวิตนิรันดร ยอมทำตามพระบัญญัติของพระเจ้าทุกอย่าง แต่เขาขาดแค่การปลดปล่อยตัวเองออกจากการยึดติดกับเงินเท่านั้น ทรงย้ำ ถ้าเราปลดปล่อยตัวเองจากการเป็นทาสของสิ่งต่างๆ เราจะได้รับอิสรภาพแท้จริงที่จะรับใช้ด้วยความรักช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมจำนวนมาก พระวรสารประจำวันนี้ พระเยซูทรงกล่าวกับชายมั่งมีคนหนึ่งเข้ามาหาพระองค์ พร้อมทูลถามถึงวิธีการที่จะได้รับชีวิตนิรันดร ก่อนที่พระเยซูจะตรัสว่า "จงไปขายทุกสิ่งที่มี มอบเงินให้คนยากจน แล้วติดตามเรา"

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า

- พระวรสารตอนนี้ เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงทอดพระเนตร 3 ครั้ง

- หนึ่ง เป็นการทอดพระเนตรด้วยความอ่อนโยนและความรัก เมื่อชายหนุ่มคนนั้นมาทูลว่า สำหรับเขาแล้ว การปฏิบัติตามบทบัญญัติทุกอย่างทุกข้อ ยังไม่เพียงพอ เขายังไม่ได้พบกับความต้องการทั้งหมดของชีวิตซึ่งก็คือชีวิตนิรันดร พระเยซูทรงเข้าใจความอ่อนแอของมนุษย์ พระองค์จึงยื่นข้อเสมอที่ชัดเจนว่า จงไปขายทุกสิ่ง นำเงินให้คนยากจน แล้วติดตามพระองค์ แต่หัวใจของชายหนุ่มมั่งมีคนนี้ร่ำไห้ออกมา เพราะเขารับใช้ทั้งพระเจ้าและเงิน เขาจึงเดินจากไปด้วยความเศร้า นี่แหละถึงเป็นเหตุผลว่า เราไม่สามารถดำเนินชีวิตความเชื่อด้วยการรับใช้พระเจ้าและเงินไปพร้อมกัน

- สอง เป็นการทอดพระเนตรด้วยการไตร่ตรอง และยังเป็นการเตือนว่า 'เป็นการยากเพียงใดที่คนมั่งมีจะเข้าอาณาจักรสวรรค์'

- สาม เป็นการทอดพระเนตรด้วยสายตาแห่งการให้กำลังใจ มันเป็นดังคำกล่าวที่ว่า 'ถ้าเราปลดปล่อยตัวเองจากการเป็นทาสของสิ่งต่างๆ เราจะได้รับอิสรภาพแท้จริงที่จะรับใช้ด้วยความรัก' ชายหนุ่มคนนั้น ไม่ยอมให้ตนเองได้รับความรักจากการทอดพระเนตรของพระเยซู เขายอมรับยอมทำตามบทบัญญัติต่างๆ แต่ไม่ยอมให้ตัวเองเป็นอิสระจากความคิดเรื่องเงิน

- ว่าแต่ พวกเราที่อยู่ตรงนี้ เราเคยสัมผัสถึงการทอดพระเนตรของพระเยซูที่มีต่อเราหรือไม่ ถ้าเคย เราตอบพระองค์กลับไปว่าอย่างไร เราจะกลับออกจากที่แห่งนี้ด้วยความชื่นชมยินดีที่พระเยซูให้เราไหม หรือว่าเราจะกลับออกไปพร้อมกับความเศร้าที่เกิดจากจิตตารมณ์ทางโลก เราลองไตร่ตรองดูกันนะ

หลังการภาวนาจบลง พระสันตะปาปาทรงเชิญทุกคนภาวนาให้ประเทศตุรกีที่ต้องประสบเหตุระเบิดที่กรุงอังการา ประเทศตุรกี ด้วย
Comments